Pomoc POIK w sytuacji kryzysowej

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu ( POIK)

Specjaliści Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu, świadczą bezpłatną pomoc mieszkańcom powiatu oświęcimskiego, pokrzywdzonym przemocą oraz znajdującym się w kryzysowych sytuacjach rodzinnych lub życiowych.

Pomoc udzielana jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 22.00.

W ramach interwencji kryzysowej w uzasadnionych przypadkach Ośrodek udziela również całodobowego schronienia osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej.

Ośrodek prowadzi również programy dla osób stosujących przemoc domową:

- Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie;

- Program psychologiczno-terapeutyczny dla sprawców przemocy w rodzinie;

 

Dzięki uczestnictwu w odpowiedniej terapii, uczestnik wyżej wymienionego programu ma możliwość uzyskania wiedzy dotyczącej możliwości zmiany swojego negatywnego postępowania wobec osób najbliższych.

 

Ośrodek znajduje się w Oświęcimiu przy ulicy Dąbrowskiego 139, 32-600 Oświęcim.

Z pracownikami ośrodka można kontaktować się osobiście lub telefonicznie.
 

 - telefon stacjonarny 33 476 01 03;

- telefon komórkowy 510 74 573

 

Adres E-mail: wsparcie@akcja.pl


Strona Internetowa: POIK Oświęcim

 

Zespół Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej tworzą:

 • Specjalista do spraw rozwiązywania problemów w rodzinie/Interwent;

 • Pracownik socjalny;

 • Psycholog;

 • Terapeuta do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

 • Pedagog;

 • Prawnik

 • Opiekun hostelu;

 • Mediator;

 • Specjalista do spraw uzależnień;

 

Formy pomocy realizowane w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej:

 • udzielanie wsparcia;

 • edukacja w zakresie przysługujących praw i sposobów wyjścia z sytuacji kryzysowej;

 • konsultacje psychologiczne;

 • konsultacje prawne;

 • konsultacje pedagogiczne;

 • poradnictwo rodzinne;

 • mediacje rodzinne;

 • konsultacje dotyczące uzależnień, współuzależnień również dla dorosłych dzieci alkoholików;

 • rozmowy profilaktyczno – ostrzegawcze;

 • interwencje w sprawach klientów w instytucjach;

 • współpraca z instytucjami;

 • zapewnienie schronienia w sytuacji kryzysowej;

 

Pamiętaj!
Kryzys może przydarzyć się wszystkim, jest on bowiem zjawiskiem wpisanym w ludzką egzystencję. Każdy, kto doświadcza sytuacji silnego przeciążenia może przejściowo stracić poczucie kontroli nad własnym życiem. Czasami wystarczą drobne, lecz liczne problemy. Nierozwiązany kryzys może wywołać kolejne negatywne sytuacje.

Dlatego ważne jest, aby wtedy ktoś podał pomocną dłoń. Sytuacja kryzysowa stanowi także szansę na nauczenie się nowych sposobów radzenia sobie z trudnościami, a w odpowiednim momencie udzielona pomoc powoduje przywrócenie zdolności do samodzielnego zmagania się z trudnościami życiowymi.

Do ośrodka zapraszamy osoby i rodziny dotknięte problemami i sytuacjami kryzysowymi takimi jak: przemoc, konflikty małżeńskie/partnerskie, przeciążenie psychicznie, przewlekły stres, wypadki losowe, trudności wychowawcze. Pracownicy udzielają wsparcia indywidualnego, grupowego, szkoleniowego, specjalistycznego.

W uzasadnionych przypadkach pracownicy udzielą pomocy podczas wizyty w domu.

 

Niebieska Karta - Współpraca ze służbami i instytucjami na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu w związku z pozyskaniem informacji o uwikłaniu rodziny osoby w przemoc, współpracuje z różnymi instytucjami w zakresie rozwiązywania problemu przemocy i realizuje procedurę „Niebieskiej Karty”.Zgodnie z art. 12 ust 1 i 2 ustawy z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, 956)

Projekt „ Pokonaj Kryzys”

Projekt realizowany jest w okresie 36 miesięcy od marca 2020 do grudnia 2022 roku.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych świadczonych dla osób zagrożonych kryzysem lub w kryzysie zamieszkałych na terenie powiatu oświęcimskiego.