Struktura organizacyjna

Starszy Specjalista Zespołu Kadr i Dyscyplinarnego Aneta Momot telefon  47 83 26 215

Specjalista Zespołu Kadr i Dyscyplinarnego Iwona Morawska

Inspektor Zespołu Kadr i Dyscyplinarnego Anna Wójtowicz

 

Zakres zadań:

1) Realizowanie czynności związanych ze stosunkiem służbowym policjantów i stosunkiem pracy pracowników, dla których przełożonym właściwym w sprawach osobowych lub pracodawcą jest Komendant. 

2) Realizowanie wstępnych czynności związanych z doborem do służby w Policji.

3) Rozpoznanie, analizowanie i planowanie potrzeb w zakresie przyjęć do pracy w jednostkach Policji, w których pracodawcą jest Komendant.

4) Organizacja postępowań kwalifikacyjnych w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do pracy na stanowiska nieobjęte mnożnikowym systemem wynagrodzenia w jednostkach Policji, w których pracodawcą jest Komendant.

5) Organizowanie naboru do korpusu służby cywilnej w Komendzie.

6) Prowadzenie postępowań administracyjnych, w sprawach wynikających ze stosunku służbowego policjantów.

7) Prowadzenie etatu Komendy i podległych jednostek organizacyjnych Policji.

8) Realizowanie zadań w zakresie tworzenia i doskonalenia struktur organizacyjnych Komendy i podległych jednostek organizacyjnych Policji.

9) Realizowanie zadań związanych z opracowywaniem projektu regulaminu Komendy.

10) Realizowanie czynności związanych z prowadzeniem zbiorów rozkazów i decyzji dotyczących policjantów dla których przełożonym właściwym w sprawach osobowych jest Komendant.

11) Koordynowanie i realizowanie zadań z zakresu medycyny pracy na rzecz policjantów i pracowników Komendy oraz podległych jednostek organizacyjnych Policji.

12) Rozpoznawanie i analizowanie potrzeb szkoleniowych policjantów i pracowników Komendy i podległych jednostek organizacyjnych Policji.

13) Organizowanie - zgodnie z decyzjami Komendanta - doskonalenia zawodowego lokalnego policjantów i pracowników Policji, wyszkolenia strzeleckiego oraz testu sprawności fizycznej dla policjantów Komendy i podległych jednostek organizacyjnych Policji.

14) Koordynowanie, opiniowanie i prowadzenie czynności wyjaśniających i postępowań dyscyplinarnych w trybie rozdziału 10 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji.

15) Prowadzenie ewidencji postanowień i orzeczeń dyscyplinarnych oraz ewidencji pomocniczej dot. problematyki dyscyplinarnej.

16) Prowadzenie rejestru postępowań dyscyplinarnych.

17) Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków dotyczących działalności Policji oraz nadzorowanie i koordynowanie zadań w tym zakresie w komórkach organizacyjnych Komendy i podległych jednostek organizacyjnych Policji.

18) Prowadzenie ewidencji w zakresie skargowości oraz dokonywanie okresowych analiz i sporządzanie sprawozdań z tego zakresu.

19) Sporządzanie analiz stanu dyscypliny i postępowań skargowych oraz okresowych i doraźnych sprawozdań w zleconym zakresie. 

20) Realizowanie zadań związanych z wydarzeniami nadzwyczajnymi z udziałem policjantów i pracowników Policji.

Powrót na górę strony