Struktura organizacyjna

Sekretariat Wydziału Ruchu Drogowego telefon 47 83 26 313

 

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego nadkomisarz Grzegorz Żmudka  telefon 47 83 26 255

Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego  młodszy aspirant Mateusz Pająk telefon 47 83 26 311

 

Zakres zadań:

1) Tworzenie i realizacja, we współdziałaniu z organami samorządu terytorialnego oraz organizacjami i instytucjami pozarządowymi, programów prewencyjnych ukierunkowanych na:

a)  zapewnienie osobom zamieszkałym na obszarze powiatu bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym,

b)  zapewnienie osobą zamieszkałym na obszarze powiatu możliwości sygnalizowania lub zgłaszania Policji o zdarzeniach i sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu i porządkowi
w ruchu drogowym, a także stworzenie warunków umożliwiających natychmiastową reakcję Policji na takie sygnały lub zgłoszenia,

c)  edukację mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym   oraz aktywnego udziału w przedsięwzięciach profilaktycznych podejmowanych na obszarze powiatu,

d) kreowanie w społeczności lokalnej powiatu pozytywnego wizerunku Policji oraz  podejmowanych przez Policję działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym.

2) Organizowanie, wykonywanie, nadzorowanie i kontrolowanie działań Policji w zakresie pełnienia przez policjantów służby na drogach.

3) Wykonywanie czynności zapewniających bezpieczeństwo i porządek w ruchu na drogach publicznych przez kierowanie tym ruchem oraz jego kontrolowanie.

4) Realizowanie zadań związanych z likwidacją skutków zdarzeń drogowych oraz zabezpieczeniem procesowym śladów i dowodów.

5) Planowanie i organizacja działań własnych związanych z realizacją zadań w zakresie zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w ruchu drogowym podczas organizowanych zgromadzeń publicznych, imprez masowych, protestów społecznych oraz podczas wykorzystania dróg w sposób szczególny.

6) Organizowanie i wykonywanie, nadzór i kontrola działań Policji w zakresie zapobiegania i zwalczania wykroczeń w ruchu drogowym oraz współdziałanie na obszarze powiatu w tym zakresie z organami ochrony prawnej, administracji publicznej oraz organizacjami społecznymi, inicjowanie lokalnej polityki zapobiegania, ujawniania i ścigania sprawców wykroczeń
w ruchu drogowym.

7) Analizowanie zjawisk w dziedzinie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, określanie tendencji w tym zakresie i kreowanie lokalnej polityki przeciwdziałania zagrożeniom w ruchu drogowym.

8) Edukacja mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej,    w zakresie bezpiecznego korzystania z dróg oraz przeciwdziałania zagrożeniom w ruchu drogowym.

9) Realizowanie zadań w ramach realizowanych na terenie powiatu eskort policyjnych.

10) Realizowanie zadań z zakresu inżynierii ruchu drogowego, w tym:

a) bieżące i okresowe oceny stanu dróg i ich oznakowania,

b) współdziałanie z instytucjami zarządzającymi drogami w zakresie typowania miejsc szczególnie niebezpiecznych i minimalizowania występujących zagrożeń oraz w zakresie utrzymania przejezdności dróg,

c) opiniowanie projektów tymczasowej i stałej organizacji ruchu na drogach oraz kontrola faktycznego oznakowania dróg i zabezpieczenia robót na drogach.

11) Przyjmowanie osób w sprawach skarg i wniosków, udzielanie informacji i wyjaśnień, rozpatrywanie oraz przeprowadzanie czynności wyjaśniających w zakresie dotyczącym wydziału.

12) Planowanie i organizowanie w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego szkoleń dla funkcjonariuszy Komendy w zakresie zadań realizowanych przez wydział oraz udział
w innych szkoleniach organizowanych w Komendzie.

13) Podejmowanie na polecenie Komendanta czynności sprawdzających lub wyjaśniających w komórkach organizacyjnych Komendy oraz jednostkach podległych, pod kątem wykonywania ustawowych zadań Policji oraz obowiązków przez policjantów i pracowników cywilnych.

14) Badanie efektywności organizacji służby i pracy, metod kierowania i sprawowania nadzoru służbowego oraz analizowanie zagrożeń w prawidłowym funkcjonowaniu Komendy.

Powrót na górę strony