Struktura organizacyjna

Naczelnik Wydziału Sztab Policji  podkomisarz Mariusz Głuchowski - telefon służbowy 47 83 26 212

 

Zakres zadań: 

1) Organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie funkcjonowania służby dyżurnej, w celu zapewnienia ciągłości pracy jednostki i gotowości do realizacji ustawowych zadań Policji,
w tym zapewnienie natychmiastowej reakcji Policji na zgłoszone zdarzenia, realizacja zadań zleconych przez dyżurnego jednostki nadrzędnej.

2) Organizowanie, koordynowanie, nadzorowanie i realizacja funkcjonowania służby ochronnej w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych, w celu zapewnienia ciągłości pracy jednostki.

3) Planowanie, organizacja, kierowanie oraz koordynacja przedsięwzięć związanych z realizacją zadań zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego między innymi podczas organizowanych zgromadzeń publicznych, imprez masowych, innych imprez okolicznościowych oraz pobytu osób podlegających szczególnej ochronie.

4) realizacja zadań związanych z kontrolą przebiegu wykonania orzeczonych środków karnych w postaci zakazu wstępu na imprezy masowe zgodnie z obowiązującymi w tym temacie przepisami.

5) Planowanie i organizacja działań własnych oraz koordynacja działań w warunkach katastrof naturalnych i awarii technicznych, a także przygotowania do wykonania zadań w sytuacji kryzysowej oraz w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny oraz bieżące współdziałanie z innymi podmiotami poza policyjnymi.

6) Opracowywanie decyzji komendanta do działań w warunkach zbiorowego naruszenia porządku publicznego ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji kryzysowych.

7) Organizowanie przygotowań oraz koordynacja działań pościgowo –blokadowych.

8) Nadzorowanie i prawidłowa obsługa policyjnych i pozapolicyjnych systemów informatycznych w zakresie zadań planowanych, organizowanych, realizowanych i koordynowanych przez Wydział.

9) Sporządzanie sprawozdań z realizacji zabezpieczeń prewencyjnych, akcji i operacji policyjnych oraz bieżąca wymiana informacji w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego
z jednostkami Policji woj. małopolskiego.

10) Zapewnienie gotowości jednostki do działań w przypadku wystąpienia sytuacji, zdarzeń kryzysowych na terenie powiatu oświęcimskiego oraz w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

11) Opracowywanie oraz aktualizacja planów działania Komendanta sporządzanych na  okoliczność realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz przygotowań obronnych.

12) Współpraca z organizacjami wojskowymi, sztabami i administracją państwową w przedmiocie realizacji zadań wystąpienia katastrof naturalnych i awarii technicznych oraz zadań obronnych na rzecz sił zbrojnych i obrony cywilnej.

13) Organizowanie ćwiczeń sztabowych w zakresie zarządzania kryzysowego i spraw obronnych oraz udział w ćwiczeniach organizowanych przez inne podmioty poza policyjne.

14) Organizowanie, kierowanie, koordynowanie działań oraz nadzorowanie szkoleń policjantów wchodzących w skład Nieetatowego Pododdziału Prewencji Policji.

15) Nadzorowanie i koordynowanie działań Nieetatowej Grupy Rozpoznania Minersko - Pirotechnicznego oraz uaktualnianie obsady kadrowej Nieetatowej Grupy Rozpoznania Minersko Pirotechnicznego.

16) Koordynowanie zadań realizowanych przez Wydział w jednostkach podległych.

17) Prowadzenie spraw mobilizacyjno – obronnych Komendy i jednostek podległych.

18) Opracowanie i aktualizacja dokumentacji związanej z systemem alarmowym jednostki, a w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa podwyższanie bądź obniżanie gotowości obronnej jednostki.

19) Szyfrowanie i kodowanie wiadomości przekazywanych za pomocą technicznych środków łączności, zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony systemów oraz środków szyfrowych.

20) Prowadzenie magazynu broni oraz nadzór nad przechowywaniem broni służbowej.

21) Planowanie i organizowanie w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego szkoleń dla funkcjonariuszy Komendy w zakresie zadań realizowanych przez wydział oraz udział
w innych szkoleniach organizowanych w Komendzie.

22) Podejmowanie na polecenie Komendanta czynności sprawdzających lub wyjaśniających w komórkach organizacyjnych Komendy oraz jednostkach podległych, pod kątem wykonywania ustawowych zadań Policji oraz obowiązków przez policjantów i pracowników cywilnych.

23) Badanie efektywności organizacji służby i pracy, metod kierowania i sprawowania nadzoru służbowego oraz analizowanie zagrożeń w prawidłowym funkcjonowaniu Komendy.

Powrót na górę strony