Dostępność

Wstęp deklaracji

Komenda Powiatowa Policji  w Oświęcimiu (KPP Oświęcim) zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej

oswiecim.policja.gov.pl


Data publikacji strony internetowej: 2020-10-15

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023-08-29

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.


     Treści niedostępne:

  • niektóre dokumenty, opublikowane przed wejściem w życie ustawy, nie zawierają elementów wymaganych ustawą,
  • niektóre dokumenty PDF nie są odczytywane przez programy dla osób niewidzących,
  • niektóre materiały multimedialne nie posiadają audiodeskrypcji.

     Wyłączenia:

  • niektóre filmy, opublikowane przed wejściem w życie ustawy, nie posiadają napisów.

Przygotowanie deklaracji dostępności:

Data sporządzenia deklaracji: 2020-09-10

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-08-29

Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Małgorzata Jurecka telefon numer 47 83 26 254, adres poczty elektronicznej malgorzata.jurecka@oswiecim.policja,gov.pl.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności cyfrowej można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej: komendant@oswiecim.policja.gov.pl lub pod numerem telefonu: 47 83 26 210
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać: dane osoby zgłaszającej,  wskazanie o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie oraz wskazuje możliwy termin realizacji, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku odmowy realizacji żądania wnoszący może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej: Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna – Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Ze względu na specyfikę zadań Policji wizyty osób w Komendzie najczęściej mają charakter umówiony i osobie postronnej podczas pobytu zazwyczaj towarzyszy policjant lub pracownik cywilny. Skontaktowanie się przed wizytą pozwala na określenie potrzeb osób z niepełnosprawnościami, poinformowanie o udogodnieniach i ograniczeniach oraz ustalenie zasad poruszania się i załatwiania sprawy, w tym przedstawienie szczegółowych informacji o dostępności architektonicznej oraz zakres pomocy, która może zostać udzielona. Należy zaznaczyć, że nie wszystkie pomieszczenia Komendy są udostępnione dla osób postronnych.

Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu mieści się przy ulicy Wyspiańskiego 2. Jednostka jest oznaczona numerem umieszczonym na ścianie budynku od ulicy Wyspiańskiego przy głównym wejściu.

Przed budynkiem komendy na parkingu przy ulicy Wyspiańskiego wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Nad głównym wejściem do budynku od strony ulicy Wyspiańskiego znajduje się duży kontrastowy napis POLICJA. Obok znajduje się również tablica informacyjna z pełną nazwą jednostki.

Do wejścia głównego prowadzą schody, przy których brak jest podjazdu dla niepełnosprawnych. Przygotowana jest jednak pochylnia (rampa transportowa) przy której, na ścianie po prawej stronie umieszczono przycisk z dzwonkiem,  który obsługuje dyżurny jednostki. Osoba z niepełnosprawnością może dyżurnego poinformować telefonicznie dzwoniąc pod numer 47 83 26 280.

W przypadku zgłoszenia osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim, wyznaczony przez dyżurnego policjant lub pracownik Policji pomaga bezpiecznie pokonać podjazd do wejścia do budynku oraz w drodze powrotnej z budynku na parking.

Wejście do budynku stanowią drzwi otwierane mechanicznie.

Po wejściu do budynku po prawej stronie znajduje się poczekalnia, oddzielona drzwiami od holu głównego. Drzwi przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku otwierane są mechanicznie.

Na wprost od głównego wejścia znajduje się punkt obsługi interesantów, oznaczony napisem „Recepcja”. Pracownik nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.

W poczekalni po prawej stronie znajduje się Stanowisko Kierowania Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu. Pomieszczenie posiada zestaw głośnomówiący. Dyżurni nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego. Stanowisko Kierowania Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu wyposażone jest w terminal CISCO Webex DX80 z ekranem dotykowym oraz kamerą i mikrofonem, służący do komunikowania się z osobami w języku migowym. Urządzenie posiada dostęp online do usługi tłumacza języka migowego. Numer telefonu tego urządzenia tj. 47 83 26 397.

Przy Recepcji znajduje się telefon umożliwiający skontaktowanie się z policjantem lub pracownikiem Policji, którego biuro znajduje się w budynku. W przypadku braku znajomości numeru telefonu do policjanta lub pracownika Policji, obsługa interesantów ustala właściwy numer i powiadamia telefonicznie osobę o oczekującym interesancie.

Po wejściu do holu po lewej stronie znajduje się korytarz prowadzący do toalety dla interesantów. Toaleta przystosowana jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym również dla osób poruszających się na wózku.

Na parterze budynku znajduje się sala szkoleniowa, w której mogą być przyjmowani interesanci. Pomieszczenie przystosowane jest również do przesłuchiwania osób. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Osoby odbierane są z punktu obsługi interesantów - Recepcji i poruszają się po terenie budynku komendy w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika Policji.

Do budynku oraz wszystkich jego pomieszczeń przeznaczonych dla interesantów można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a.

W budynku nie ma szczegółowych informacji o rozkładzie pomieszczeń z uwagi na  fakt funkcjonowania stref bezpieczeństwa.

Alternatywnym sposobem bezpośredniego kontaktu z policjantem w celu złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, wniosku o ściganie sprawcy wykroczenia lub przestępstwa albo też kontaktu z dzielnicowym jest przyjazd policjanta do miejsca zamieszkania lub innego miejsca wskazanego przez osobę niepełnosprawną. W tym celu należy skontaktować się z oficerem dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu pod numer telefonu 47 83 26 280 lub przesłać e-mail: dyzurni@oswiecim.policja.gov.pl zgłosić taką potrzebę.

Potrzebę taką można również zgłosić za pośrednictwem koordynatora do spraw dostępności, którym jest aspirant sztabowy Małgorzata Jurecka, telefon stacjonarny 47 83 26 254, e-mail: malgorzata.jurecka@oswiecim.policja.gov.pl

Komisariat Policji w Brzeszczach  mieści się przy ulicy Ofiar Oświęcimia 28. Jednostka oznaczona jest numerem umieszczonym na ścianie budynku od ulicy Ofiar Oświęcimia, przy głównym wejściu.  Nad głównym wejściem do budynku od strony ulicy Ofiar Oświęcimia znajduje się duży kontrastowy napis POLICJA. Obok znajduje się również tablica informacyjna z pełną nazwą jednostki.

Przed budynkiem komisariatu znajduje się parking na dwa samochody, brak jest miejsca wyznaczonego dla osób niepełnosprawnych.  Do wejścia głównego prowadzą schody, a także znajduje się tam podjazd dla osób niepełnosprawnych.  Dzwonek przywoławczy znajduje się przy drzwiach wejściowych. Wejście do budynku stanowią drzwi otwierane ręcznie.

Po wejściu do budynku po prawej stronie znajduje się poczekalnia, oddzielona od holu głównego budynku drzwiami, które są otwierane przez służbę dyżurną. W poczekalni budynku po prawej stronie od głównego wejścia znajduje się pomieszczenie służby dyżurnej oddzielone szybą. Pomieszczenie posiada zestaw głośnomówiący. Dyżurni nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego. 

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Osoby odbierane są z punktu obsługi interesantów - poczekalni i poruszają się po terenie budynku komisariatu w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika Policji. 

W poczekalni po prawej stronie znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Również po prawej stronie znajduje się pokój/biuro, gdzie można wykonać czynności służbowe z osobami niepełnosprawnymi.  W budynku brak szczegółowych informacji o rozkładzie pomieszczeń wynika on z faktu funkcjonowania stref bezpieczeństwa w obiektach Policji. 

Do budynku oraz wszystkich jego pomieszczeń przeznaczonych dla interesantów można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.  W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.  W budynku nie ma windy, schodołazu, platformy przyschodowej. W przypadku złożenia wniosku jednostka zapewnia dostęp alternatywny.

Alternatywnym sposobem bezpośredniego kontaktu z policjantem w celu złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, wniosku o ściganie sprawcy wykroczenia lub przestępstwa albo też kontaktu z dzielnicowym jest przyjazd policjanta do miejsca zamieszkania lub innego miejsca wskazanego przez osobę  niepełnosprawną.

W tym celu należy skontaktować się z oficerem dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu pod numer telefonu 47 83 26 280 lub przesłać e-mail: dyzurni@oswiecim.policja.gov.pl zgłosić taką potrzebę.

Potrzebę taką można również zgłosić za pośrednictwem koordynatora do spraw dostępności, którym jest aspirant sztabowy Małgorzata Jurecka,  telefon stacjonarny 47 83 26 254,  e-mail: malgorzata.jurecka@oswiecim.policja.gov.pl.

Komisariat Policji w Chełmku Komisariat Policji w Chełmku mieści się przy ulicy Piastowskiej 16.

Jednostka oznaczona jest numerem umieszczonym na ścianie budynku przy głównym wejściu od ulicy Piastowskiej. Nad głównym wejściem do budynku od strony ulicy Piastowskiej znajduje się duży kontrastowy napis POLICJA. Obok znajduje się również tablica informacyjna z pełną nazwą jednostki.

Przed budynkiem komisariatu znajduje się parking na dwa samochody, brak jest miejsca wyznaczonego dla osób niepełnosprawnych.    Do wejścia głównego prowadzą schody, przy których brak jest podjazdu dla niepełnosprawnych.  Dzwonek przywoławczy znajduje się przy drzwiach wejściowych. Wejście do budynku stanowią drzwi otwierane ręcznie.  Po wejściu do budynku  po lewej stronie znajduje się pomieszczenie policjanta przyjmującego interesanta oddzielone szybą. Pomieszczenie nie posiada zestawu głośnomówiącego. Interesanci z niepełnosprawnością ruchową nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Osoby odbierane są z punktu obsługi interesantów i poruszają się po terenie budynku komisariatu w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika Policji.   Toaleta znajdująca się na parterze nie jest dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.  W budynku brak szczegółowych informacji o rozkładzie pomieszczeń wynika on z faktu funkcjonowania stref bezpieczeństwa w obiektach Policji. 

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.  W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. W budynku nie ma windy, schodołazu, platformy przyschodowej. W przypadku złożenia wniosku jednostka zapewnia dostęp alternatywny.

Alternatywnym sposobem bezpośredniego kontaktu z policjantem w celu złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, wniosku o ściganie sprawcy wykroczenia lub przestępstwa albo też kontaktu z dzielnicowym jest przyjazd policjanta do miejsca zamieszkania lub innego miejsca wskazanego przez osobę  niepełnosprawną.

W tym celu należy skontaktować się z oficerem dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu pod numer telefonu 47 83 26 280 lub przesłać e-mail: dyzurni@oswiecim.policja.gov.pl zgłosić taką potrzebę.

Potrzebę taką można również zgłosić za pośrednictwem koordynatora do spraw dostępności, którym jest aspirant sztabowy Małgorzata Jurecka,  telefon stacjonarny 47 83 26 254,  e-mail: malgorzata.jurecka@oswiecim.policja.gov.pl.

Komisariat Policji w Kętach  mieści się przy ulicy Krakowskiej 25.

Jednostka oznaczona numerem umieszczonym na ścianie budynku od ulicy Krakowskiej, przy głównym wejściu. Przed budynkiem komisariatu znajdują się dwa miejsca parkingowe jednak nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością. Nad głównym wejściem do budynku od strony ulicy Krakowskiej znajduje się duży kontrastowy napis POLICJA. Obok znajduje się również tablica informacyjna z pełną nazwą jednostki.

Do wejścia głównego prowadzą schody, przy których brak jest podjazdu dla niepełnosprawnych, znajduje się tam videomofon. Wejście do budynku stanowią drzwi otwierane ręcznie. Na wprost wejścia do budynku znajdują się schody prowadzące do okienka służby dyżurnej. Okienko jest oddzielone szybą, a pomieszczenie posiada zestaw głośnomówiący. Dyżurni nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego. Na parterze budynku znajduje się poczekalnia do której drzwi otwierane są przez służbę dyżurną.   Na parterze budynku znajduje się pomieszczenie, w którym mogą być przyjmowani interesanci, a do którego wejście prowadzi z poczekalni. Pomieszczenie przystosowane jest również do przesłuchiwania osób. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Osoby odbierane są z poczekalni i poruszają się po terenie budynku komisariatu w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika Policji. Na terenie budynku znajduje się toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.  W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.  W budynku nie ma windy, schodołazu, platformy przyschodowej. W przypadku  złożenia wniosku jednostka zapewnia dostęp alternatywny.

W tym celu należy skontaktować się z oficerem dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu pod numer telefonu 47 83 26 280 lub przesłać e-mail: dyzurni@oswiecim.policja.gov.pl zgłosić taką potrzebę.

Potrzebę taką można również zgłosić za pośrednictwem koordynatora do spraw dostępności, którym jest aspirant sztabowy Małgorzata Jurecka,  telefon stacjonarny 47 83 26 254,  e-mail: malgorzata.jurecka@oswiecim.policja.gov.pl.

Komisariat Policji w Zatorze mieści się przy ulicy Słowackiego 15a.

Jednostka oznaczona jest numerem 15a umieszczonym na ścianie budynku od ulicy Słowackiego, przy głównym wejściu.  Przed budynkiem komisariatu znajduje się pięć  miejsc parkingowych w tym również jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością ( oznakowane poziomo i pionowo).  Nad głównym wejściem do budynku od strony ulicy Słowackiego  znajduje się duży kontrastowy napis POLICJA. Obok znajduje się również tablica informacyjna z pełną nazwą jednostki.  Do wejścia głównego prowadzi chodnik. Wejście do budynku stanowią drzwi otwierane ręcznie, przy drzwiach znajduje się videofon z instrukcja wywoływania. Po wejściu do budynku znajduje się poczekalnia z oknem recepcyjnym i zestawem głośnomówiącym. Pomieszczenie jest monitorowane. Policjanci nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.  Interesanci z niepełnosprawnością ruchową nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Osoby odbierane są z poczekalni do pokoju obsługi interesantów, do którego drzwi prowadzą bezpośrednio z tego pomieszczenia. Wejście do  toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych również prowadzi z poczekalni. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.  W budynku nie ma windy, schodołazu, platformy przyschodowej. W przypadku złożenia wniosku jednostka zapewnia dostęp alternatywny.  W tym celu należy skontaktować się z oficerem dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu pod numer telefonu 47 83 26 280 lub przesłać e-mail: dyzurni@oswiecim.policja.gov.pl zgłosić taką potrzebę.

Potrzebę taką można również zgłosić za pośrednictwem koordynatora do spraw dostępności, którym jest aspirant sztabowy Małgorzata Jurecka,  telefon stacjonarny 47 83 26 254,  e-mail: malgorzata.jurecka@oswiecim.policja.gov.pl.


Usługa tłumacza Polskiego Języka Migowego i systemu języka migowego.

W KPP Oświęcim jest możliwość załatwienia sprawy z pomocą Polskiego Języka Migowego i systemu języka migowego.

W Komendzie mamy również możliwość połączenia się z tłumaczem polskiego języka migowego online.

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy z 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Bezpłatna usługa tłumacza (PJM, SJM, SKOGN) przysługuje osobom z niepełnosprawnościami w rozumieniu Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami, czyli osobom posiadającym urzędowe poświadczenie niepełnosprawności oraz osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Koordynator ds. zapewnienia dostępności

Funkcję koordynatora do spraw zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami pełni: Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Oświęcimiu  aspirant sztabowy Małgorzata Jurecka, adres poczty elektronicznej: malgorzata.jurecka@oswiecim.policja.gov.pl . Kontaktować można się również, dzwoniąc pod numer telefonu: 47 83 26 254.

Powrót na górę strony