Struktura organizacyjna

Sekretariat Wydziału Kryminalnego telefon 47 83 26 226, 47 83 26 209

 

Naczelnik Wydziału Kryminalnego aspirant sztabowy Jarosław Adamiec   telefon 47 83 26 247

Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego aspirant sztabowy Łukasz Zastawny   telefon 47 83 26 220

 

Zadania w  zakresie operacyjno-rozpoznawczym:

1) Organizowanie i prowadzenie, w zakresie rozpoznawania i zwalczania przestępczości kryminalnej, czynności operacyjno-rozpoznawczych z wykorzystaniem form, metod i środków pracy operacyjnej określonych w przepisach służbowych.

2) Inicjowanie, koordynowanie i nadzorowanie czynności operacyjno-rozpoznawczych służby kryminalnej jednostek podległych w celu sprawnego wykrywania sprawców przestępstw popełnionych na terenie działania jednostki oraz udzielania im pomocy w prowadzeniu spraw o dużym ciężarze gatunkowym, złożonych lub wielowątkowych.

3) Współpraca z pionem dochodzeniowo-śledczym, korupcji i przestępstw gospodarczych oraz prewencji i ruchu drogowego w zakresie rozpoznawania i wykrywania sprawców przestępstw.

4) Niezwłoczne podejmowanie działań procesowych i poza procesowych na miejscach zdarzeń zaistniałych na podległym terenie.

5) Prowadzenie przy wykorzystaniu dostępnych metod poszukiwań osób ukrywających się przed organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości.

6) Prowadzenie poszukiwań osób zaginionych oraz identyfikacja odnalezionych NN osób i NN zwłok.

7) Współpraca w zakresie rozpoznawania i wykrywania przestępstw z innymi jednostkami Policji, policjami innych państw w ramach międzynarodowej współpracy policyjnej, instytucjami państwowymi, organami samorządu terytorialnego oraz organizacjami społecznymi.

8) Współpraca z pionem kryminalnym Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie w zakresie realizacji czynności operacyjno-rozpoznawczych.

9) Zapewnienie prawidłowego obiegu informacji o przestępstwach, ich sprawcach i prowadzonych postępowaniach.

10) analiza dynamiki, struktury i tendencji w kształtowaniu się przestępczości kryminalnej dla wypracowania i wdrożenia skutecznych metod zapobiegania i ujawniania przestępstw
i ścigania ich sprawców.

11) Ocena skuteczności prowadzonych działań operacyjno-rozpoznawczych oraz upowszechnianie doświadczeń praktyki w zwalczaniu przestępczości kryminalnej.

12) Wnioskowanie i opiniowanie zmian legislacyjnych dotyczących problematyki pozostającej w zakresie działania służby kryminalnej.

13) Udział w kursach i szkoleniach doskonalących dla funkcjonariuszy pionu kryminalnego.

14) Prowadzenie rejestracji kryminalnej i statystyki w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami.

 

Zadania w zakresie dochodzeniowo – śledczym:

1) Prowadzenie postępowań przygotowawczych i sprawdzających w sprawach o przestępstwa pospolite.

2) Opracowywanie i upowszechnianie optymalnych metod postępowania przy realizacji określonych zadań.

3) Zapewnienie prawidłowego obiegu informacji o przestępstwach, ich sprawcach i prowadzonych postępowaniach przygotowawczych.

4) Określenie praktycznych reguł postępowania policjantów w procesie wykrywczym.

5) Informowanie jednostek podległych o zmianach w obowiązującym stanie prawnym oraz udzielanie im opinii i wyjaśnień dotyczących stosowania prawa.

6) Współdziałanie przy wykonywaniu zadań z organami ochrony prawnej, administracji publicznej, organizacjami społecznymi i instytucjami użyteczności publicznej w ujawnianiu przestępstw i ściganiu ich sprawców oraz w zakresie zapobiegania przestępczości.

7) Inicjowanie lokalnego doskonalenia zawodowego policjantów oraz udział w procesie dydaktycznym.

8) Ustalanie zasad współdziałania służby dochodzeniowo - śledczej z innymi służbami Policji, w szczególności ze służbą operacyjną i prewencyjną.

9) Sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie czynności dochodzeniowo–śledczych oraz prawidłowością prowadzonych postępowań przygotowawczych i sprawdzających.

10) Inicjowanie kontroli, ujawnianie uchybień, wskazywanie sposobów ich usuwania bądź zapobiegania ich powstawaniu.

11) Prowadzenie ewidencji i przechowywanie dowodów rzeczowych zabezpieczonych w postępowaniach przygotowawczych własnych.

12) Sprawowanie nadzoru nad ewidencjonowaniem i przechowywaniem dowodów rzeczowych w jednostkach podległych.

13) Dokonywanie rejestracji postępowań przygotowawczych w Krajowym Systemie Informatycznym Policji oraz innych w zakresie określonym przez jednostkę nadrzędną.

14) Nadzór nad przestrzeganiem prawidłowej rejestracji statystycznej i kryminalnej w postępowaniach przygotowawczych.

15) Organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie czynności dochodzeniowo-śledczych w Komendzie i jednostkach podległych.

16) Udzielanie jednostkom podległym konsultacji i pomocy w wykonywaniu czynności dochodzeniowo-śledczych oraz w zakresie wykrywania i ścigania sprawców przestępstw.

17) Przejmowanie do prowadzenia od jednostek podległych postępowań przygotowawczych o dużej złożoności bądź o najwyższym ciężarze gatunkowym.

18) Realizacja czynności związanych z gromadzeniem linii papilarnych w systemie AFIS oraz profili kodu genetycznego DNA w systemie GENOM zabezpieczanych do prowadzonych spraw.

 

Zadania w zakresie zwalczania korupcji i przestępczości gospodarczej:
 

1) Rozpoznawanie, zapobieganie, ujawnianie i zwalczanie przestępczości korupcyjnej oraz gospodarczej, w szczególności w zakresie przestępstw:

a) skierowanych przeciwko mieniu będącemu przedmiotem obrotu gospodarczego (z wyjątkiem kradzieży z włamaniem),

b) dokonywanych w obrocie bankowym i kapitałowym,

c) oszustw związanych z obrotem gospodarczym,

d) podatkowych,

e) przemytniczo-dewizowych i innych związanych z obrotem gospodarczym z zagranicą,

f) naruszających prawa własności intelektualnej,

g) łapownictwa i płatnej protekcji. 

2) Prowadzenie i realizacja spraw operacyjnych o przestępstwa gospodarcze i korupcyjne  z wykorzystaniem wszelkich dostępnych metod pracy operacyjnej.

3) Dokonywanie analiz zagrożenia przestępczością gospodarczą i korupcyjną na podległym terenie, ich struktury – celem właściwego ukierunkowania działań rozpoznawczych, wprowadzenia skutecznych metod zwalczania tej przestępczości i zwiększenia efektywności w zakresie ścigania sprawców przestępstw gospodarczych i korupcyjnych.

4) organizowanie, koordynowanie i prowadzenie nadzoru nad działaniem pracowników pionu kryminalnego w jednostkach podległych w zakresie wyżej wymienionych przestępstw oraz pomoc w opracowywaniu planów operacyjnych i prowadzeniu rozpoznania operacyjnego.

5) Prowadzenie postępowań przygotowawczych z zakresu rozpoznawanych zdarzeń i zjawisk przestępczych i realizacja innych czynności procesowych zlecanych przez prokuratury, sądy.

6) Prowadzenie współpracy z różnymi instytucjami państwowymi i pozarządowymi w ramach wspólnych akcji kontrolnych.

7) Współpraca i wymiana informacji z innymi pionami służbowymi, a w szczególności ze służbami kryminalnymi, prewencji i ruchu drogowego w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości.

8) Prowadzenie czynności zmierzających do dokonywania zabezpieczenia majątkowego od sprawców przestępstw o charakterze korupcyjnym i gospodarczym, pozbawianie sprawców korzyści pochodzących z przestępstw, ustalanie składników majątkowych pochodzących bezpośrednio lub pośrednio z przestępstwa oraz współdziałanie w tym zakresie  
z uprawnionymi urzędami, inspekcjami i instytucjami.

9) Realizowanie lokalnego doskonalenia zawodowego, zarówno w zakresie samokształcenia, jak i w zakresie szkolenia policjantów pozostałych pionów Komendy z zakresu problematyki korupcyjnej i przestępczości gospodarczej.

 

Zadania w zakresie techniki kryminalistycznej:

1) Zwalczanie przestępczości metodami i środkami techniki kryminalistycznej w oparciu o najnowsze osiągnięcia nauki poprzez:

a) ujawnianie i zabezpieczanie oraz dokumentowanie śladów kryminalistycznych występujących na miejscach zdarzeń oraz procesie rozpoznania, zapobiegania, ujawniania i wykrywania przestępstw.

b) popularyzacja i upowszechnianie naukowych metod zwalczania i zapobiegania przestępczości w zakresie techniki kryminalistycznej.

2) Sprawdzanie i klasyfikacja śladów i dowodów rzeczowych oraz pomoc przy opracowywaniu pytań kierowanych do biegłych, ekspertów, specjalistów.

3) Dokonywanie oględzin laboratoryjnych osób i rzeczy w celu ujawnienia i zabezpieczenia śladów kryminalistycznych umożliwiających ich identyfikację.

4) Wykonywanie reprodukcji dokumentów, zdjęć dowodów rzeczowych oraz fotografii sygnalitycznej.

5) Sporządzanie dokumentacji techniczno-poglądowej (fotograficznej, zapisu video, szkiców) z oględzin i innych czynności.

6) Kryminalistyczna obsługa sekcji zwłok, eksperymentów procesowych, wizji lokalnych, przeszukań, okazań i innych czynności o charakterze procesowym lub operacyjnym.

7) Współdziałanie z innymi służbami policyjnymi w oględzinach i innych czynnościach procesowych dotyczących przestępstw i innych zdarzeń oraz w analizie wyników oględzin.

8) Współdziałanie z innymi służbami policyjnymi w procesie identyfikacji osób, zwłok, przedmiotów.

9) Utrzymywanie ciągłej sprawności powierzonego sprzętu techniki kryminalistycznej oraz bieżąca jego konserwacja.

10) Prowadzenie niezależnie od ogólnie obowiązującej dokumentacji kancelaryjnej dokumentacji z zakresu techniki kryminalistycznej.

11) Prowadzenie stałej współpracy z Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

12) Systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez samokształcenie, aktywny udział w specjalistycznych kursach, szkoleniach i warsztatach, bieżące studiowanie literatury kryminalistycznej oraz doskonalenie posiadanych umiejętności.

13) Szkolenie policjantów Komendy i jednostek podległych z zakresu techniki kryminalistycznej, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki prowadzenia oględzin, posługiwania się przydzielonym sprzętem i środkami techniczno-kryminalistycznymi oraz optymalnego wykorzystania zabezpieczonych śladów.

14) Prowadzenie lokalnego doskonalenia zawodowego policjantów służb kryminalnych oraz innych policjantów w zakresie techniki kryminalistycznej.

15) Podejmowanie na polecenie Komendanta czynności sprawdzających lub wyjaśniających w komórkach organizacyjnych |Komendy oraz jednostkach podległych, pod kątem wykonywania ustawowych zadań Policji oraz obowiązków przez policjantów i pracowników cywilnych.

16) Badanie efektywności organizacji służby i pracy, metod kierowania i sprawowania nadzoru służbowego oraz analizowanie zagrożeń w prawidłowym funkcjonowaniu Komendy.

17) Wyjaśnianie w niezbędnym zakresie sygnałów o naruszeniach prawa przez policjantów lub pracowników Policji, a zwłaszcza o kontaktach policjantów ze środowiskiem przestępczym.

Powrót na górę strony