Struktura organizacyjna

Sekretariat Wydziału Prewencji telefon 47 83 26 231

 

Naczelnik Wydziału Prewencji aspirant sztabowy Tomasz Gródek  telefon  47 83 26 230

Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji  aspirant sztabowy Krzysztof Teper telefon 47 83 26 294

Zespół do spraw Nieletnich i Patologii telefon 47 83 26 207

Zespół do spraw Wykroczeń telefon 47 83 26 241, 47 83 26 309

 

Zakres zadań:

1) Organizowanie, realizowanie i koordynowanie oraz nadzorowanie działań zewnętrznych, m.in. takich jak służba patrolowa i obchodowa, w tym z udziałem podmiotów pozapolicyjnych mających na celu ujawnianie, zapobieganie, przeciwdziałanie oraz zwalczanie przestępstw i wykroczeń.

2) Podejmowanie działań związanych z zabezpieczeniem zgromadzeń, imprez masowych, klęsk żywiołowych.

3) Realizacja zadań wynikających z funkcjonowania systemu informatycznego „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” (KMZB).

4) Współdziałanie z podmiotami administracji samorządowej oraz organizacjami i instytucjami pozarządowymi w zakresie tworzenia lokalnej polityki na rzecz zapewnienia poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców.

5) Inspirowanie i prowadzenie działań, programów prewencyjnych ukierunkowanych na zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz pozyskiwanie do ich realizacji podmiotów pozapolicyjnych.

6) Prowadzenie i nadzorowanie postępowań w sprawach o wykroczenia, w tym o wykroczenia w ruchu drogowym, postępowań administracyjnych w sprawach naruszeń związanych
z transportem drogowym osób i rzeczy oraz zapewnienie realizacji funkcji oskarżyciela publicznego w tych sprawach.

7) realizowanie czynności profilaktyczno-wychowawczych i edukacyjnych w zakresie zwiększania świadomości i odpowiedzialności obywateli za stan bezpieczeństwa w podległym rejonie.

8) Ujawnianie, zapobieganie i zwalczanie zjawisk patologii społecznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.

9) Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz realizacji procedury „Niebieskie Karty”.

10) Opracowywanie okresowych i doraźnych analiz zagrożeń przestępczością i zjawiskami kryminogennymi.

11) Współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi Komendy i jednostkami podległymi przy realizacji zadań zapobiegających przestępczości.

12) Sprawowanie ogólnego nadzoru nad realizacją zagadnień prewencyjnych w jednostkach podległych, wypracowywanie jednolitego systemu organizacji i prowadzonej dokumentacji oraz monitorowanie i ocena zastosowanych rozwiązań.

13) Sprawowanie nadzoru nad utrzymaniem i efektywnym wykorzystaniem psów służbowych.

14) Prowadzenie postępowań administracyjnych wg właściwości, w tym rejestrowanie broni pneumatycznej.

15) Realizowanie doprowadzeń na potrzeby własne oraz uprawnionych organów i instytucji.

16) Przyjmowanie osób w sprawach skarg i wniosków, udzielanie informacji i wyjaśnień, rozpatrywanie oraz przeprowadzanie czynności wyjaśniających w zakresie dotyczącym służby prewencyjnej.

17) Merytoryczny nadzór nad realizacją zadań przez policjantów prewencji w Komendzie i jednostkach podległych.

18) Planowanie i organizowanie w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego szkoleń dla funkcjonariuszy Komendy w zakresie zadań realizowanych przez Wydział oraz udział
w innych szkoleniach organizowanych w Komendzie.

19) Podejmowanie na polecenie Komendanta czynności sprawdzających lub wyjaśniających w komórkach organizacyjnych komendy oraz jednostkach podległych, pod kątem wykonywania ustawowych zadań Policji oraz obowiązków przez policjantów i pracowników cywilnych.

20) Badanie efektywności organizacji służby i pracy, metod kierowania i sprawowania nadzoru służbowego oraz analizowanie zagrożeń w prawidłowym funkcjonowaniu Komendy.

 

 

Powrót na górę strony