Zakres działania

Informacja o zakresie działalności Komendanta Powiatowego Policji w Oświęcimiu

Komendant Powiatowy Policji w Oświęcimiu jest organem administracji rządowej na obszarze powiatu oświęcimskiego, działającym w sprawach: wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych i czynności z zakresu ścigania wykroczeń, wydawania indywidualnych aktów administracyjnych, jeżeli ustawy tak stanowią.

Zajmuje się ochroną bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Komendant Powiatowy Policji w Oświęcimiu podlega Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Krakowie.

Komendanta Powiatowego Policji w Oświęcimiu powołuje i odwołuje Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie, po zasięgnięciu opinii starosty.

Komendant Powiatowy Policji w Oświęcimiu jest przełożonym policjantów na terenie powiatu oświęcimskiego. Koordynuje funkcjonowanie podległych mu jednostek Policji w powiecie oświęcimskim.

Komendant Powiatowy Policji w Oświęcimiu wykonuje swoje zadania przy pomocy podległej mu komendy, określa właściwość terytorialną komisariatów Policji na terenie swojego działania.

Komendant Powiatowy Policji w Oświęcimiu składa roczne sprawozdania ze swojej działalności, a także informacje o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w powiecie oświęcimskim. Jest obowiązany współdziałać z Biurem Nadzoru Wewnętrznego w zakresie realizacji jego zadań.

W Komendzie Powiatowej Policji w Oświęcimiu prowadzona jest strona internetowa KPP w Oświęcimiu oraz strona internetowa Biuletyn Informacji Publicznej KPP w Oświęcimiu

Informacje dodatkowe:

Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu znajduje się w budynku przy ulicy Wyspiańskiego 2.

Jeśli jesteś osobą pokrzywdzona przestępstwem lub świadkiem przestępstwa, wykroczenia lub innego zdarzenia naruszającego ład i porządek publiczny,  udaj się do najbliższej jednostki Policji (komendy Policji, komisariatu Policji lub posterunku Policji) lub zadzwoń pod numer alarmowy 112. 

W Komendzie Powiatowej Policji w Oświęcimiu można złożyć wniosek, skargę lub petycję.

Powrót na górę strony