Wnioski do pobrania

Zasady wydawania zaświadczeń o zdarzeniach drogowych, kryminalnych, wykroczeniach lub wypisów z rejestrów

W celu usprawnienia procedury pozyskania zaświadczenia kolizji lub wypadku w ruchu drogowym należy dokonać zgłoszenia za pośrednictwem portalu internetowego e-usługi małopolskiej policji, na stronie internetowej https://euslugi.malopolska.policja.gov.pl/ wybierając z katalogu spraw zakładkę "zaświadczenie z kolizji/wypadku".

Instrukcja korzystania z portalu

https://malopolska.policja.gov.pl/krk/aktualnosci/27553,E-uslugi-Malopolskiej-Policji.html

 

Dotyczy osób biorących udział w zdarzeniach drogowych:
Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c, d  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) Dz. Urz. UE z 4.5.2016,L 119/1 oraz zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym  osoba uczestnicząca w zdarzeniu drogowym (kolizji drogowej lub wypadku drogowym) ma prawo do otrzymania na swoje żądanie danych osobowych kierującego pojazdem tj. dane personalne kierującego, dane personalne właściciela lub posiadacza pojazdu, dane dotyczące zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa obowiązkowego ubezpieczenia OC. 

W przypadku gdy mamy do czynienia z  przestępstwem (wypadkiem drogowym)  informacji tych należy udzielić wg dyspozycji art. 156§5 kodeksu postępowania karnego – zgodnie z tym przepisem strony, obrońcy, pełnomocnicy i przedstawiciele ustawowi mają prawo do udostępnienia im akt postępowania, sporządzania odpisów lub kserokopii, otrzymania odpłatnie uwierzytelnionej kserokopii, uwierzytelnionego odpisu z akt postępowania.

Opłata za wydanie takiej uwierzytelnionej kserokopii, uwierzytelnionego odpisu z akt postępowania jest regulowania Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 02.06.2003 r. W sprawie wysokości opłaty za wydanie kserokopii dokumentów oraz uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy i wynosi  1 zł za każdą stronę wydanej kserokopii i 6 zł za stronę uwierzytelnionego odpisu.

 W przypadku gdy mamy do czynienia z wykroczeniem (kolizja drogowa)  osobie uprawnionej do otrzymania danych na mocy art. 44 ust. 1 pkt 4  ustawy Prawo o ruchu drogowym należy je udostępnić uwzględniając przepisy o ochronie danych osobowych.  W takim przypadku osoba uprawniona powinna zwrócić się do organu Policji z wnioskiem o udostępnienie danych osobowych w formie zaświadczenia powołując art. 6 ust.1 lit. c, d  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) Dz. Urz. UE z 4.5.2016,L 119/1

Powyższe dane zostaną udostępnione w formie zaświadczenia, za wydanie którego osoba składająca wniosek powinna uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł. Zgodnie z częścią II pkt 21 załącznika do ustawy O opłacie skarbowej.

Opłata skarbowa musi zostać wniesiona na odpowiednie konto Urzędu Miasta bądź Gminy zgodnie z właściwością terytorialną gdzie siedzibę ma organ wydający zaświadczenie (Komenda Powiatowa Policji bądź Komisariat Policji)

W przypadku zaświadczeń wydawanych przez Komendę Powiatową Policji w Oświęcimiu (dotyczących zdarzeń mających miejsce na terenie miasta i gminy Oświęcim, Gminy Osiek, Gminy Polanka Wielka) opłatę skarbową należy wnieść na konto Urzędu Miasta w Oświęcimiu Link do strony rachunki bankowe Urzędu Miasta Oświęcim

Dowód opłaty należy okazać przy odbiorze zaświadczenia lub przesłać pocztą jego kopię wraz z wnioskiem.

Zaświadczenia o zdarzeniach drogowych wydawane są do 7 dni od daty złożenia wniosku, w godzinach funkcjonowania jednostki.   

Istnieje również możliwość uzyskania zaświadczenia drogą elektroniczną. W tym przypadku wypełniony  wniosek wraz z kopią dowodu opłaty skarbowej należy przesłać na adres wybranej jednostki Policji:

Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu E-mail: komendant@oswiecim.policja.gov.pl

Wniosek zdarzenie drogowe - Pobierz

Wniosek zdarzenie kryminalne, interwencja - Pobierz

Komisartiat Policji w Brzeszczach E-mail: kp-brzeszcze@oswiecim.policja.gov.pl

Wniosek zdarzenie drogowe - Pobierz

Wniosek zdarzenie kryminalne, interwencja - Pobierz

Komisartiat Policji w Chełmku E-mail: kp-chelmek@oswiecim.policja.gov.pl

Wniosek zdarzenie drogowe - Pobierz

Wniosek zdarzenie kryminalne, interwencja - Pobierz

Komisartiat Policji w Kętach E-mail: kp-kety@oswiecim.policja.gov.pl

Wniosek zdarzenie drogowe - Pobierz

Wniosek zdarzenie kryminalne, interwencja - Pobierz

Komisartiat Policji w Zatorze E-mail: kp-zator@oswiecim.policja.gov.pl

Wniosek zdarzenie drogowe - Pobierz

Wniosek zdarzenie kryminalne, interwencja - Pobierz

Powrót na górę strony