Rekrutacja na stanowiska cywilne

Rekrutacja na stanowiska korpusu służby cywilnej

Serwis Służby Cywilnej dostępny pod adresem Link

Zasady przeprowadzania naboru do korpusu służby cywilnej reguluje Ustawa z dnia 21 listopada  2008 roku. Zgodnie z art. 4. ww. Ustawy w służbie cywilnej może być zatrudniona osoba, która:

  1. jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 5 ww. ustawy,
  2. korzysta z pełni praw publicznych,
  3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  4. posiada kwalifikacje wymagane na dane stanowisko pracy,
  5. cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Komendant Powiatowy Policji organizuje nabór kandydatów do korpusu służby cywilnej w Komendzie Powiatowej Policji.

Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy upowszechniane są w:

Dokumenty należy składać:

Zespół Kadr i Dyscyplinarny
Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu
32-600 Oświęcim
ulica Wyspiańskiego 2

Termin do składania dokumentów, określony w ogłoszeniu o naborze, nie może być krótszy niż 10 dni, a dla ogłoszenia o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej – 5 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia w Biuletynie KPRM.

Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze.

Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane jest komisyjnie z zastosowaniem metod i technik selekcji. Postępowanie kwalifikacyjne ma na celu wyłonienie do zatrudnienia najlepszego kandydata.

Zgodnie z ustawą o służbie cywilnej sporządza się protokół z przeprowadzonego naboru. Protokół zawiera:

  • określenie stanowiska pracy, na które był prowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów uszeregowanych według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze,
  • liczbę nadesłanych ofert, w tym liczbę ofert niespełniających wymogów formalnych,
  • informację o zastosowanych metodach i technikach naboru,
  • uzasadnienie dokonanego wyboru,
  • skład komisji przeprowadzającej nabór.

Informacja o wyniku naboru stanowi informację publiczną i jest upowszechniana niezwłocznie  po przeprowadzonym naborze, w siedzibie urzędu, w Biuletynie urzędu oraz Biuletynie KPRM.

Wymagania formalne spełniają te oferty, które zostaną nadesłane w terminie określonym w ogłoszeniu (decyduje data stempla pocztowego), zawierają komplet własnoręcznie podpisanych oświadczeń, jak również dokumenty potwierdzające wymagany poziom wykształcenia lub doświadczenia zawodowego.

Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonów: 47 83 26 246 lub 47 83 26 215,

Aktualne wzory oświadczeń dotyczące naboru do korpusu służby cywilnej w Komendzie Powiatowej Policji w Oświęcimiu do pobrania poniżej :

 

Powrót na górę strony