Skargi i Wnioski

Przyjmowanie skarg i wniosków

Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków:
 

Komendant Powiatowy Policji w Oświęcimiu lub osoba przez niego wyznaczona przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach 15.00-17.00.

Na wizytę można umówić się telefonicznie dzwoniąc pod numer 47 8326 210 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

Prawo do składania skarg i wniosków jest prawem zagwarantowanym wszystkim obywatelom przez Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 22 marca 1997 roku (art. 63). Tryb rozpatrywania skarg i wniosków regulują przepisy Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. nr 5 z 2002 r. poz. 46).

Zgodnie z § 5 w/w Rozporządzenia "Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu". Skargi mogą być składane ustnie w każdej jednostce organizacyjnej Policji w ustalonych dniach i godzinach.

Zgodnie z § 8 ust. 1 w/w. Rozporządzenia: "Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania".

Akty prawne związane z procedurą:

Dział VIII Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 nr 5, poz.46).

 

Pouczenie związane z wejściem w życie przepisów RODO:

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 2, 32-600 Oświęcim, tel. 47 83-26-280. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, adres e-mail: iod.kpp@oswiecim.policja.gov.pl. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków w zakresie przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. nr 5 poz.46). Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane jedynie podmiotom uprawnionym do dostępu do danych osobowych na podstawie przepisów prawa, nie będą wykorzystywane w celu profilowania. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, jednak nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Administrator uzależnia dokonanie czynności prawnej od podania danych osobowych zgodnie z  Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie /wniesionego przez Panią/Pana skargi/wniosku.

Powrót na górę strony