Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna monitoring wizyjny

KLAUZULA INFORMACYJNA MONITORING WIZYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z  przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. (dalej jako: RODO) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 2, 32- 600 Oświęcim.

2. W Komendzie Powiatowej Policji w Oświęcimiu wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem iod.kpp@oswiecim.policja.gov.pl lub korespondencyjnie na adres: ul. Wyspiańskiego 2, 32-600 Oświęcim z dopiskiem na kopercie „IOD”;

 3. Monitoring stosowany jest w celu ochrony form i metod realizacji zadań, informacji oraz obiektów i danych identyfikujących funkcjonariuszy Policji oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia na terenie monitorowanym;

4. Podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w związku z art.20a ust.1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji  (tj. Dz.U. z 2017 roku poz. 2067 ze zm.) i art. 22² ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108, 4,138, 305 i 357);

5. Zapisy monitoringu będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 30 – 40 dni od dnia rejestracji (nagrania);

6. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo żądania od Komendanta Powiatowego Policji w Oświęcimiu dostępu do danych osobowych (art.15 RODO);

7. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Monitoringiem wizyjnym objęty jest obszar:

  • Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu ul. Wyspiańskiego 2
  • Komisariatu Policji w Brzeszczach ul. Ofiar Oświęcimia 28
  • Komisariatu Policji  w Chełmku ul. Piastowska 16
  • Komisariatu Policji w Kętach ul. Krakowska 25
  • Komisariatu Policji w Zatorze ul. Słowackiego 15a

 

Przez obszar objęty monitoringiem wizyjnym rozumie się: wejście/wyjście z Komendy/Komisariatu, korytarze, dziedziniec, parking zewnętrzny, obszar wokół i na terenie KPP/KP.

Wszystkie dane rejestrowane poprzez kamery monitoringu wizyjnego są zapisywane i dostępne maksymalnie przez okres 1 miesiąca. Czas przechowywania może być krótszy w zależności od ilości zdarzeń i pojemności dysku rejestratora. Po zapełnieniu dysku dane zostają automatycznie nadpisane. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku).

Wobec Pani/Pana osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka), w tym Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Powrót na górę strony