Zgłoszenie potrzeby udziału tłumacza języka migowego

Zgłoszenie potrzeby udziału tłumacza języka migowego

Pomoc w załatwieniu sprawy dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu werbalnym

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dziennik Ustaw z 2017 roku pozycja 1824) osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mają prawo do swobodnego korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowania się.

W celu zapewnienia osobom uprawnionym możliwości wyboru dogodnej formy kontaktu w Komendzie Powiatowej Policji w Oświęcimiu udostępniane są następujące środki wspierające komunikowanie się:

  1. poczta elektroniczna: komendant@oswiecim.policja.gov.pl
  2. faks: 47 83 26 201
  3. e-usługi: Policja e-usługi oraz małopolska Policja e-usługi
  4. strony internetowe:  KPP w Oświęcimiu oraz Biuletyn Informacji Publicznej KPP w Oświęcimiu
  5. w KPP Oświęcim przez tłumacza online dostępnego przez komunikator Jabber. Informacja o usłudze na stronie: Policja e-usługi

Pomoc osoby przybranej

Osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej czyli osoby która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu sprawy.

W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy osoby przybranej nie wymaga się od osoby przybranej przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polski język migowy), SJM (system językowo – migowy) lub SKOGN (sposoby komunikowania się osób głuchoniewidomych).

Prawo to może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dziennik Ustaw z 2019 roku pozycja 742)

Skorzystanie z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika

Osoba uprawniona w celu załatwienia sprawy w urzędzie może skorzystać z pomocy wybranego przez siebie tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika. Nie wyklucza to możliwości skorzystania z innych uprawnień.


Zapewnienie dostępu do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM, SKOGN

Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu zapewnia osobie uprawnionej dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM, SKOGN. Świadczenie to jest bezpłatne dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dziennik ustaw z 2011roku numer 127, pozycja 721, z późniejszymi  zmianami)

Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na trzy dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia można dokonać w następujący sposób:
 

- wysyłając wiadomość  na adres poczty elektronicznej: komendant@oswiecim.policja.gov.pl

- przesyłając informację faksem pod numer 47 83 26 201

- dzwoniąc pod numer telefonu dyżurnego jednostki 47 83 26 280

- wysyłając wiadomość  przez: Policja e-usługi

-   w jednostce Policji przez tłumacza online dostępnego przez komunikator Jabber. Informacja o usłudze na stronie: Policja e-usługi

 

W zgłoszeniu należy wskazać następujące dane:

1) imię i nazwisko osoby uprawnionej,

2) imię i nazwisko osoby przybranej (jeśli jest wybrana),

3) rodzaj sprawy i krótki jej opis (w przypadku sprawy już prowadzonej osobę lub komórkę organizacyjną Komendy, która sprawę realizuje),

4) propozycję terminu wizyty (z wyjątkiem spraw bardzo pilnych, co najmniej 3 dni przed terminem wizyty w KPP),

5) kontakt zwrotny/sposób kontaktowania się z osobą uprawnioną (zgłaszającą),

6) preferowaną metodę komunikacji (polski język migowy, system językowo-migowy, sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych).

Zgłoszenie przesłane w dni wolne od pracy lub po godzinach pracy Komendy będą załatwiane i potwierdzane w pierwszy dzień roboczy następujący po dniu odebrania maila lub faksu.

Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu zapewnia obsługę osoby uprawnionej w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym. O terminie i miejscu spotkania z właściwym merytorycznie pracownikiem Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu osoba zainteresowana zostanie powiadomiona w sposób określony w zgłoszeniu. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, zawiadamia się osobę uprawnioną wraz z uzasadnieniem i wyznacza się możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazuje się na inną formę realizacji dostępu do usług.

Powrót na górę strony