krakowski

st. sierż. Kamil Kłęk

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie

Opis zagrożenia w planie działania:

Owczary - rejon pętli autobusowej, gdzie dochodzi do częstego naruszenia przepisów z Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz niszczenia mienia. Najczęściej problem ten występuje w godzinach popołudniowych i wieczornych, między godz. 15.00-01.00 i nasila się w dni weekendowe.

Polski

asp. Łukasz Dudzik

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie

Opis zagrożenia w planie działania:

Zwiększenie przestrzegania przepisów ruchu drogowego przez kierujących nieprawidłowo parkujących w m. Mogilany ul. Parkowa. 

Polski

mł. asp. Konrad Gajewski

 

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie

Opis zagrożenia w planie działania:

Zwalczenie zjawiska popełniania wykroczeń początkowych, spożywania alkoholu w miejscu dostępnym dla publiczności, demoralizacji dzieci i młodzieży w rejonie   sklepu przemysłowo – spożywczego „BONA” w m. Ochojno ul. Jagiellońska.  

Polski

asp. Elżbieta Bergel

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie

Opis zagrożenia w planie działania:

Zwiększenie przestrzegania przepisów ruchu drogowego przez kierujących nieprawidłowo parkujących w rejonie  skrzyżowania ul. Sportowa / ul. Karpacka w m. Świątniki Górne. 

 

Polski

sierż. sztab. Krzysztof Rojek

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie

Opis zagrożenia w planie działania:

- Zapewnienie możliwości bezpiecznego korzystania z boiska sportowego dzieciom i młodzieży.

- Spożywanie alkoholu, dewastacja mienia, zażywanie oraz rozprowadzanie środków odurzających.

- Wyeliminowanie wykroczeń  na wskazanym obszarze.

Polski

mł. asp. Andrzej Undas

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie

Opis zagrożenia w planie działania:

Parkowanie pojazdów na chodniku niezgodnie z przepisami, które powoduje utrudnienia ruchu pieszych w m. Bolechowice ul. Szkolnej.

Zainicjowanie działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych –montaż słupków U-12 B lub U-12 C.

Zapobieganie, ograniczenie popełnianiu wykroczeń- postój i zatrzymanie pojazdów.

Polski

mł. asp. Andrzej Undas

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie

Opis zagrożenia w planie działania:

Rozprowadzanie i zażywania  środków odurzających, niszczenie mienia oraz spożywania napojów alkoholowych. 

Podstawowym celem jest eliminacja przestępstw i wykroczeń we wskazanym miejscu oraz zatrzymanie osób ich dokonujących,

a w szczególności osób rozprowadzających środki odurzające.

Polski

sierż. sztab. Łukasz Bugaj

 Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie

Opis zagrożenia w planie działania:

Spożywanie napojów alkoholowych, zaśmiecanie, zakłócanie ładu i porządku publicznego w rejonie sklepu spożywczo – monopolowego o różnych porach dnia.

Zapobieganie w/w wykroczeniom. Represjonowanie sprawców czynów zabronionych przez ustawy.

 

 

Polski

Strony

Subscribe to RSS - krakowski