Informacja dla niepełnosprawnych

Polski

Deklaracja dostępności jednostki Policji dla osób o specjalnych potrzebach

 

Deklaracja dostępności cyfrowej

Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób niesłyszących lub słabosłyszących, a także nie dodano opisów filmów dla osób niewidomych lub słabowidzących. Wyłączenia dotyczą filmów i zdjęć, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Opisy do filmów oraz zdjęć dodawane są sukcesywnie do aktualnie zamieszczanych materiałów.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono 18 września 2020.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą do kontaktu jest aspirant sztabowy Małgorzata Jurecka, koordynator ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, adres poczty elektronicznej malgorzata.jurecka@oswiecim.policja.gov.pl.

Drogą elektroniczną można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Z koordynatorem można również kontaktować się telefonicznie  dzwoniąc na numer 47 83 26 254.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu mieści się przy ulicy Wyspiańskiego 2. Jednostka oznaczona numerem umieszczonym na ścianie budynku od ulicy Wyspiańskiego, przy głównym wejściu.

Przed budynkiem komendy na parkingu przy ulicy  Wyspiańskiego wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Nad głównym wejściem do budynku od strony ulicy Wyspiańskiego znajduje się duży napis POLICJA. Obok znajduje się również tablica informacyjna z pełną nazwą jednostki.

Do wejścia głównego prowadzą schody, przy których brak jest podjazdu dla niepełnosprawnych. Przygotowana jest jednak pochylnia (rampa transportowa) przy której, na ścianie po prawej stronie umieszczono przycisk z dzwonkiem,  który obsługuje dyżurny jednostki. W przypadku zgłoszenia osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim wyznaczony policjant lub pracownik Policji pomaga bezpiecznie pokonać podjazd prowadzący do wejścia do budynku oraz w drodze powrotnej z budynku na parking.

Wejście do budynku stanowią drzwi otwierane.

Po wejściu do budynku po prawej stronie znajduje się poczekalnia, oddzielona od holu głównego budynku drzwiami, które są otwierane przez służbę dyżurną lub osobę obsługującą recepcję.

Na wprost od głównego wejścia znajduje się punkt obsługi interesantów, oznaczony napisem „RECEPCJA”. Personel nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.

W poczekalni budynku po prawej stronie od głównego wejścia znajduje się pomieszczenie służby dyżurnej oddzielone szybą z zestawem głośnomówiącym. Dyżurni nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Stanowisko Kierowania Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu wyposażone jest w terminal CISCO Webex DX80 z ekranem dotykowym oraz kamerą i mikrofonem, służący do komunikowania się z osobami w języku migowym.  Urządzenie posiada dostęp online do usługi tłumacza języka migowego. Numer telefonu tego urządzenia tj. 47 83 26 397.

Przejście z poczekalni budynku do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku.

Przy Recepcji znajduje się telefon umożliwiający skontaktowanie się z osobą na terenie budynku. W przypadku braku znajomości numeru telefonu do zainteresowanej osoby, obsługa interesantów ustala właściwy numer i powiadamia telefonicznie osobę o oczekującym interesancie.

W holu po lewej stronie znajduje się korytarz prowadzący do toalety dla interesantów. Toaleta przystosowana jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym osób poruszających się na wózku.

Na parterze budynku znajduje się sala szkoleniowa, w której mogą być przyjmowani interesanci. Pomieszczenie przystosowane jest również do przesłuchiwania osób. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Osoby odbierane są z punktu obsługi interesantów - Recepcji i poruszają się po terenie  budynku komendy w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika Policji (osoby wprowadzającej).

Do budynku oraz wszystkich jego pomieszczeń przeznaczonych dla interesantów można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Alternatywnym sposobem bezpośredniego kontaktu z policjantem w celu złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, wniosku o ściganie sprawcy wykroczenia lub przestępstwa albo też kontaktu z dzielnicowym jest przyjazd policjanta do miejsca zamieszkania lub innego miejsca wskazanego przez osobę  niepełnosprawną.

W tym celu należy skontaktować się z oficerem dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu pod numer telefonu 47 83 26 280 i zgłosić taką potrzebę. Potrzebę taką można również zgłosić za pośrednictwem koordynatora do spraw dostępności, którym jest aspirant sztabowy Małgorzata Jurecka telefon stacjonarny 47 83 26 254 e-mail: malgorzata.jurecka@oswiecim.policja.gov.pl.

 

Pilne zgłaszanie potrzeby interwencji służb ratunkowych przez osoby z dysfunkcją mowy i słuchu.

W pilnych przypadkach osoby głuchonieme lub osoby z dysfunkcją mowy wezwania interwencji  Policji, Pogotowia Ratunkowego lub Straży Pożarnej przez wiadomość tekstową w postaci sms mogą dokonać za pośrednictwem Aplikacji Alarm112 (Aplikacja Alarm do pobrania na telefon komórkowy). Ponadto na terenie Małopolski osoby takie zgłoszenia alarmowego mogą dokonać wysyłając sms pod numer telefonu 728 112 112.

W jaki sposób dokonać zgłoszenia za pomocą SMSa

1. należy być w bezpiecznym dla siebie miejscu;

2. pisząc SMSa należy:

- podać swoje imię i nazwisko
- podać : jestem osobą niesłyszącą,
- podać adres zdarzenia tj. powiat, gminę, miejscowość, ulicę oraz nr domu
 lub mieszkania. Można podać piętro na którym do zdarzenia doszło.
- należy krótko opisać co się stało
- należy podać ilość osób poszkodowanych (jeżeli jest jeszcze poszkodowany ktoś poza osobą zgłaszającą)
- można wskazać która służba jest potrzebna

3.Następnie należy czekać na zwrotnego SMSa z CPR, potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia
4. Na służbę ratunkową czekać w bezpiecznym miejscu.

Koordynator do spraw zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Komendzie Powiatowej Policji w Oświęcimiu

Funkcję koordynatora do spraw  zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami pełni Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Oświęcimiu w przypadku nieobecności obowiązki koordynatora wykonuje Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji.

Informacja dla niepełnosprawnych
Status (workflow):