Komenda Powiatowa Policji w Proszowicach

Komenda Powiatowa Policji w Proszowicach
ul.Wolności232-100Proszowice
Telefon: 
12 385-32-00
Faks: 
12 385-33-41

WYDZIAŁ KRYMINALNY

p/o Naczelnik

kom. Marcin Laskosz

tel. 12 385-32-36

fax: 12 385-33-26

 

WYDZIAŁ PREWENCJI

Naczelnik

asp. szt. Damian Zapart

tel. 12 385-32-15

fax: 12 385-33-15

 

WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO

Naczelnik

podkom. Paweł Burda

tel. 12 385-32-47

fax: 12 385-33-15

 

REFERAT WSPOMAGAJĄCY

Kierownik

mgr Małgorzata Wojas

tel. 12 385-32-08

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych - mgr Izabela Kowalska, e-mail: iod.kpp@proszowice.policja.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
– zwanego dalej RODO, informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji
w Proszowicach – adres: ul. Wolności 2, 32-100 Proszowice;
2) w Komendzie Powiatowej Policji w Proszowicach wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod.kpp@proszowice.policja.gov.pl lub korespondencyjnie na adres: ul. Wolności 2, 32-100 Proszowice z dopiskiem na kopercie „IOD”;
3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Proszowicach w celu:
a) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w szczególności
w zakresie realizacji zadań pracodawcy, wykonywania zadań podmiotu administracji publicznej, realizacji zobowiązań na rzecz podmiotów uprawnionych do otrzymywania danych na podstawie umów międzynarodowych lub prawa krajowego (art.6 ust. 1 lit. c RODO),
b) realizacji wniosków, na podstawie uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych (art.6 ust. 1 lit. a RODO),
c) wykonania warunków umowy zawartej z Komendantem Powiatowym Policji
w Proszowicach lub jego prawnym przedstawicielem (art.6 ust. 1 lit. b RODO).
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji w Proszowicach mogą być wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone, a także dla celów archiwizacyjnych przez okres
nie dłuższy niż wskazany w odnośnych przepisach prawa krajowego;
6) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO;
7) posiada Pani/Pan prawo do:
a) żądania od Komendanta Powiatowego Policji w Proszowicach dostępu do danych osobowych (art.15 RODO),
b) żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),
c) żądania usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO),
d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art.18 RODO),
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych opartego na art.6 ust.1 lit e RODO (art. 21 RODO),
f) do przenoszenia danych (art.20 RODO).
8) każdej osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie
z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – przysługuje prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
9) dane osobowe przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Proszowicach
na podstawie RODO nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.