Struktura organizacyjna

Specjalista Zespołu Łączności i Informatyki Magdalena Samel - Saternus  telefon 47 83 26 217

 

Zakres zadań:

1) Koordynacja procesu wdrażania technik teleinformatycznych w komórkach organizacyjnych Komendy i jednostkach podległych.

2) Realizacja zadań w zakresie diagnozowania uszkodzeń i konserwacji sprzętu teleinformatycznego.

3) Utrzymywanie w należytym stanie infrastruktury teleinformatycznej w Komendzie i jednostkach podległych, realizowanie zadań wynikających z zasad bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

4) Realizowanie zadań wynikających z przepisów w sprawie metod i form gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania przez Policję informacji uzyskanych w toku realizacji zadań. Udostępnianie informacji uzyskiwanych z komórek organizacyjnych Komendy w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami.

5) Wykonywanie określonych czynności administracyjnych, związanych z funkcjonowaniem systemów teleinformatycznych w Komendzie i jednostkach podległych.

6) Realizowanie czynności w zakresie bezpieczeństwa pracy systemów przetwarzania danych, zgodnie z wytycznymi i poleceniami jednostek nadrzędnych.

7) Szkolenie policjantów i pracowników Komendy i jednostek podległych w zakresie obsługi sprzętu teleinformatycznego oraz współpraca w tym zakresie z Wydziałem Łączności
i Informatyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

8) Szkolenie policjantów i pracowników Komendy i jednostek podległych w zakresie obsługi systemów teleinformatycznych i aplikacji, oraz weryfikacja nabytych umiejętności przed uzyskaniem przez nich stosownych uprawnień przy współpracy w tym zakresie z Wydziałem Wywiadu Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

9) Planowanie kosztów utrzymania systemów i urządzeń teleinformatycznych, oraz niezbędnych inwestycji i zakupu nowego sprzętu.

10) Współpraca z Wydziałem Łączności i Informatyki oraz Wydziałem Wywiadu Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie w zakresie realizacji ustawowych zadań Policji.

11) Wykonywanie zadań wynikających z przepisów BHP i p. poż..

12) Zarządzanie siecią teleinformatyczną na terenie powiatu oświęcimskiego.

13) Nadzorowanie i kontrolowanie eksploatacji powiatowych węzłów łączności wraz z centralami do poziomu Komisariatów Policji.

14) Realizowanie zadań w zakresie napraw i konserwacji sprzętu łączności.

15) Utrzymywanie w należytym stanie infrastruktury łączności w Komendzie i jednostkach podległych.

16) Utrzymywanie sprawności technicznej urządzeń i systemów łączności węzła powiatowego.

17) Planowanie kosztów utrzymania systemów i urządzeń łączności, rozmów telefonicznych oraz niezbędnych inwestycji i zakupów nowego sprzętu łączności.

18) Naliczanie i uzgadnianie tabel wyposażenia w sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny dla Komendy i jednostek podległych.

19) Utrzymywanie i obsługa sieci kablowej oraz abonenckich systemów łączności.

20) Prowadzenie ewidencji sprzętu i materiałów łączności i informatyki w Komendzie i jednostkach podległych.

21) Realizowanie zadań mobilizacyjno-obronnych w zakresie łączności i informatyki.

22) Dokonywanie bieżącej konserwacji i drobnych napraw urządzeń łączności i informatyki.

23) Współpraca z inspektorem bezpieczeństwa teleinformatycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie w zakresie bieżącego nadzoru nad zgodnością funkcjonowania systemów i sieci teleinformatycznych ze szczególnymi wymogami bezpieczeństwa ochrony fizycznej, elektromagnetycznej, kryptograficznej, bezpieczeństwa transmisji w sieciach lub systemach informatycznych oraz wymogami ochrony danych osobowych.

24) Administrowanie i wprowadzanie bieżących informacji do biuletynu Informacji Publicznej.

Powrót na górę strony