Struktura organizacyjna

Specjalista Zespołu do spraw Finansów i Zaopatrzenia Dorota Pyrek - Papciak  telefon 47 8326 290

 

Zakres zadań związanych z finansami:

1) Analiza wykonania planu finansowego i czuwanie nad jego wykonaniem.

2) naliczanie i opracowywanie poszczególnych wykazów należności dodatkowych w systemie SWOP z tytułu: dojazdów do służby, delegacji służbowych, dodatkowych służb, należności na rzecz osób wzywanych i innych należności.

3) Rejestrowanie, sprawdzanie i podpisywanie pod względem merytorycznym i formalno - rachunkowym faktur i rachunków z tytułu opłat za media, usług i zakupów, a także wynagrodzeń dla biegłych, należności za ekspertyzy, analizy i inną dokumentację wydaną na potrzeby prowadzonych postępowań przygotowawczych.

4) Prowadzenie gospodarki kasowej w jednostce, w tym między innymi:

a) pobieranie gotówki z kasy Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie w formie zaliczkowej na wypłatę nagród oraz zaliczek na delegacje służbowe i rozliczanie jej w ustawowym terminie,

b) przyjmowanie do kasy wpłat z tytułu mandatów karnych gotówkowych i ich wpłata na odpowiedni rachunek bankowy US w Opolu,

c) przyjmowanie do kasy wpłat gotówkowych za wydane kserokopie dokumentów z akt prowadzonych postępowań oraz należności za przekroczone limity rozmów z telefonów służbowych, a także zwrotów za nienależnie pobrane świadczenia i wpłacanie ich do kasy Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

5) Prowadzenie czynności związanych z obsługą Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo – Pożyczkowej.

6) Przyjmowanie od policjantów i pracowników różnego rodzaju wniosków o wypłaty świadczeń, ich kompletowanie i nadawanie im dalszego biegu celem ich rozpatrzenia
i ostatecznego załatwienia.

7) Wykonywanie innych, zleconych przez Wydział Finansów Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie czynności w zakresie przygotowania i późniejszej realizacji dokumentów finansowych.

8) Opracowywanie, w porozumieniu z wydziałami merytorycznymi Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz poszczególnymi samorządami, wzorów porozumień i umów zawieranych w ramach funduszu celowego – Fundusz Wsparcia Policji, nadzór nad wydatkowaniem środków zgodnie z przeznaczeniem oraz koordynowanie i rozliczanie wydatków w terminach wskazanych w zawartych porozumieniach.

9) Dokonywanie i sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym wydatków z dochodów własnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

10) Opracowywanie i wydawanie zaświadczeń dla policjantów i pracowników Komendy o zatrudnieniu i wysokości dochodów.

11) Udział osób uprawnionych w czynnościach inwentaryzacyjnych składników majątkowych pozostających w użytkowaniu Komendy.

12) Prowadzenie postępowań szkodowych w mieniu Policji w zakresie sprzętu ujętego w ewidencji pomocniczej prowadzonej w ZFiZ oraz nienależnie pobranych świadczeń.

13) Archiwizacja dokumentów finansowych pozostających w zespole.

14) Obsługa programu „PŁATNIK” oraz wydawanie stosownych dokumentów.

 

Zakres zadań zwiazanych z eksploatacją sprzętu transportowego:

1) Prowadzenie ewidencji pomocniczej sprzętu transportowego Komendy w książce ewidencji indywidualnej sprzętu transportowego oraz ewidencji sprzętu warsztatowego.

2) Wystawianie i przechowywanie miesięcznych książek kontroli pracy sprzętu transportowego dla wszystkich pojazdów użytkowanych w Komendzie.

3) Dokumentowanie przebiegu pojazdów w książkach będących dowodem technicznym sprzętu transportowego.

4) Miesięczne rozliczanie pojazdów Komendy z wykonanego przebiegu i zużytego paliwa – przygotowywanie protokołów szkód w przypadku stwierdzenia przepałów.

5) Sporządzanie i przekazywanie do Wydziału Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie miesięcznych sprawozdań ze zużycia materiałów pędnych i smarów.

6) Prowadzenie książki ewidencji przychodów ilościowo-wartościowych materiałów pędnych i smarów.

7) Opisywanie do rozliczenia załączników do faktur za materiały pędne i smary zakupione na potrzeby jednostki.

8) Przygotowanie planu potrzeb i wydawanie zleceń na wykonanie przeglądów pojazdów.

9) Zlecanie resortowym oraz ogólnodostępnym stacjom obsługi wykonania napraw i obsługi pojazdów Komendy w porozumieniu z Wydziałem Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

10) Prowadzenie punktu obsługi technicznej zwanego dalej „POT”.

11) Wykonywanie w POT drobnych napraw oraz obsług sezonowych sprzętu transportowego Komendy.

12) Utrzymywanie magazynu drobnych części zamiennych i akcesoriów oraz materiałów eksploatacyjnych.

13) Występowanie do Wydziału Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie w celu zaopatrzenia magazynu w niezbędne części i akcesoria.

14) Dokonywanie drobnych zakupów akcesoriów oraz zlecanie usług wynikających z sytuacji awaryjnych.

15) Prowadzenie gospodarki ogumieniem pojazdów Komendy – przechowywanie opon zimowych i letnich, zlecanie usług wulkanizacyjnych, występowanie do Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie z zapotrzebowaniem na opony.

16) Przygotowywanie do rozliczenia faktur za zakupione na potrzeby Komendy części zamienne, akcesoria oraz zlecone usługi naprawy sprzętu transportowego.

17) przekazywanie do Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie informacji o wypadkach, kolizjach lub innych uszkodzeniach sprzętu transportowego użytkowanego w Komendzie.

18) Prowadzenie ewidencji zaistniałych wypadków, kolizji i innego uszkodzenia służbowego sprzętu transportowego w przeznaczonych do tego celu książkach.

19) Przygotowanie dokumentów i zgłaszanie szkód w zakładach ubezpieczeniowych w porozumieniu z Wydziałem Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

20) Organizowanie oględzin pojazdów uszkodzonych (poza szkodami zgłoszonymi w firmach ubezpieczeniowych) w porozumieniu z Wydziałem Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

21) Sporządzanie i przesyłanie do Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie protokołów szkód.

22) Planowanie terminów badań i kierowanie na badania kierowców policjantów oraz pracowników Policji, a także wydawanie policjantom zezwoleń do kierowania uprzywilejowanym sprzętem transportowym. Prowadzenie ewidencji wydanych dokumentów.

 

Zakres zadań związnych z obsługą techniczną i eksploatacją obiektów:

1) Uczestniczenie w przygotowaniu i nadzór nad realizacją umów na dostawy i usługi, w tym:

a) dostawy energii elektrycznej, gazu, energii cieplnej,

b) dostawy wody i odprowadzenia ścieków,

c) wywozu nieczystości stałych i płynnych,

d) usług kominiarskich,

e) przeglądów elektrycznych, odgromowych, gazowych oraz innych usług specjalistycznych wymaganych dla właściwej eksploatacji obiektów, w tym także obsługi wymiennikowni, przeglądów i napraw kotłów grzewczych, klimatyzatorów oraz innych systemów znajdujących się w podległych obiektach.

2) Prowadzenie bieżących robót konserwacyjno-naprawczych i eksploatacyjnych zapewniających pełną sprawność użytkową, wykonywanych własnymi siłami, a także nadzór bezpośredni nad firmami wykonującymi roboty remontowo – budowlane w Komendzie oraz Jednostkach podległych.

3) Udział w okresowych przeglądach i kontrolach stanu technicznego budynków.

4) Użytkowanie budynków zgodnie z ich przeznaczeniem, wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymanie w należytym stanie technicznym i estetycznym.

5) Prowadzenie książek obiektów budowlanych.

6) Udział w opracowaniu planów remontów eksploatacyjnych obiektów i w ich realizacji.

7) Udział w opracowaniu planów inwestycyjnych i w ich realizacji.

8) zabezpieczanie materiałowe dla prowadzenia bieżącej eksploatacji obiektów, w tym zakup w trybie awaryjnym drobnych materiałów do konserwacji i środków czystości dla podległych służb eksploatacyjno – gospodarczych.

9) Prowadzenie ewidencji i dokumentacji rozliczeniowej zakupionych przez jednostkę i przejętych od Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie materiałów do konserwacji, narzędzi, środków czystości itp.

10) Prowadzenie ewidencji pomocniczych, w tym m.in. środków trwałych, gruntów, sprzętu i narzędzi w użytkowaniu, agregatów prądotwórczych, kojców.

11) Sporządzenie zestawień kosztów eksploatacji obiektów.

12) Udział w przyjęciu do pracy i nadzór nad pracownikami służb eksploatacyjnych (konserwator, pracownik obsługi, osoby sprzątające).

13) Prowadzenie wykazu stanowisk pracy osób obsługujących urządzenia energetyczne i elektryczne, bieżąca weryfikacja ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych uprawniających do obsługi tych urządzeń w odniesieniu do poszczególnych pracowników oraz kierowanie, w uzgodnieniu z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie, podległych pracowników na odpowiednie egzaminy kwalifikacyjne.

14) Udział w przygotowaniu projektów umów najmu, dzierżawy, użyczenia – zawieranych na podległym terenie oraz negocjowanie warunków, propozycji płatności.

15) Udział w sporządzaniu protokołów przekazania lub przejęcia pomieszczeń udostępnianych na terenie Komendy.

16) Przygotowanie deklaracji podatkowych (podatek od nieruchomości) na dany rok kalendarzowy.

17) Przekazywanie informacji dotyczących decyzji o trwałym zarządzie nieruchomościami Skarbu Państwa i zmian związanych z opłatą za trwały zarząd.


Zakres zadań związnych z gospodarką materiałowo – techniczną:

1) Planowanie potrzeb w zakresie sprzętu i materiałów techniki specjalnej oraz techniki biurowej.

2) Dystrybucja sprzętu i materiałów w poszczególnych branżach otrzymanych z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

3) Prowadzenie ewidencji sprzętu w odpowiednich rejestrach.

4) Planowanie potrzeb w zakresie druków i formularzy policyjnych pochodzących z zaopatrzenia centralnego i wykonywanych w pracowni poligraficznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz druków ogólnego przeznaczenia.

5) Planowanie potrzeb w zakresie materiałów kancelaryjno – biurowych.

6) Zgłaszanie potrzeb rzeczowo-finansowych z zakresu gospodarki materiałowo-technicznej różnych branż.

7) Prowadzenie ewidencji pomocniczej wszystkich składników majątkowych pozostających w użytkowaniu Komendy w zakresie gospodarki materiałowo-technicznej.

8) Prowadzenie rozpoznania cenowo-rynkowego oraz realizacja zadań w zakresie usług, napraw oraz zakupu sprzętu i materiałów w porozumieniu z merytorycznymi pracownikami Wydziału Gospodarki Materiałowo Technicznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

9) Prowadzenie dokumentacji przychodowo – rozchodowej napojów chłodzących przysługujących policjantom i pracownikom w okresie letnim.

10) Sporządzanie wykazów policjantów i pracowników cywilnych uprawnionych do otrzymywania wyposażenia specjalnego i środków ochrony indywidualnej, środków higieny osobistej oraz ich dystrybucja na podstawie sporządzonych rozdzielników.

11) Sporządzanie imiennych wykazów policjantów i pracowników cywilnych, którym przysługuje równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie w naturze, w okresie zimowym.

12) Naliczanie równoważnika pieniężnego na wyżywienie psów służbowych.

13) Składanie pisemnych zapotrzebowań w zakresie sprzętu i materiałów w poszczególnych branżach.

14) Dokonywanie w trybie awaryjnym zakupów materiałów eksploatacyjnych oraz drobnego wyposażenia.

15) Bieżący nadzór nad mieniem i odpowiedzialność materialna za powierzone składniki majątkowe.

16) Prowadzenie postępowań szkodowych w przedmiotowym zakresie.

17) Udział osób uprawnionych w inwentaryzacji i likwidacji składników majątku Komendy.


Zakres zadań związnych z działalnością socjalno - mieszkaniową:

1) Prowadzenie ewidencji wniosków niezbędnych do rozpatrzenia uprawnień do równoważników mieszkaniowych.

2) Wydawanie decyzji przyznających i odmawiających przyznania uprawnień do równoważnika za brak i za remont lokalu mieszkalnego, cofanie uprawnień, wydawanie decyzji
w sprawach przyznania i odmowy przyznania pomocy finansowej, zwrotu równoważników i pomocy finansowej, prowadzenie innych postępowań z zakresu gospodarki mieszkaniowej w oparciu o przepisy kodeksu postępowania administracyjnego w I instancji dla policjantów.

3) Prowadzenie innych spraw z zakresu gospodarki mieszkaniowej, w tym:

a) ewidencja potrzeb mieszkaniowych funkcjinariuszy Policji,

b) ewidencja potrzeb mieszkaniowych funkcjonariuszy Policji,

c) ewidencja kart mieszkaniowych GL-34 policjantów,

d) aktualizacja kart mieszkaniowych GL-34,

e) przygotowanie danych dla potrzeb planowania środków finansowych i sprawozdawczości.

4) Przygotowywanie wykazów należności umożliwiających wypłatę dla policjantów świadczeń wynikających z pkt. 2.

5) Realizacja i prowadzenie ewidencji dopłat do wczasów dla policjantów oraz wypłat zryczałtowanego równoważnika pieniężnego w razie niewykorzystania przysługującego przejazdu.

6) Realizacja i obsługa zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników Policji w porozumieniu z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie w oparciu o zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Powrót na górę strony