Ochrona Danych Osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Oświęcimiu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)   – zwanego dalej RODO, informuję, że:


1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowej Policji
w Oświęcimiu – adres: ul. Wyspiańskiego 2, 32-600 Oświęcim;
2) w Komendzie Powiatowej Policji w Oświęcimiu wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem iod.kpp@oswiecim.policja.gov.pl lub korespondencyjnie na adres: ul. Wyspiańskiego 2, 32-600 Oświęcim z dopiskiem na kopercie „IOD”;
3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Oświęcimiu w celu:
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w szczególności  w zakresie realizacji zadań pracodawcy, wykonywania zadań podmiotu administracji publicznej, realizacji zobowiązań na rzecz podmiotów uprawnionych do otrzymywania danych na podstawie umów międzynarodowych lub prawa krajowego (art.6 ust. 1 lit. c RODO), realizacji wniosków, na podstawie uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych  (art.6 ust. 1 lit. a RODO),
wykonania warunków umowy zawartej z Komendantem Powiatowym Policji
w Oświęcimiu lub jego prawnym przedstawicielem (art.6 ust. 1 lit. b RODO).
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji w Oświęcimiu mogą być wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone, a także dla celów archiwizacyjnych przez okres nie dłuższy niż wskazany w odnośnych przepisach prawa krajowego;
6) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO;
7) posiada Pani/Pan prawo do:
żądania od Komendanta Powiatowego Policji w Oświęcimiu dostępu do danych osobowych (art.15 RODO),
żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),
żądania usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO),
żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art.18 RODO), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych opartego na art.6 ust.1 lit e RODO (art. 21 RODO), do przenoszenia danych (art.20 RODO).
8) każdej osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
9) dane osobowe przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Oświęcimiu  na podstawie RODO nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym  o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Inspektorem  Ochrony Danych Osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Oświęcimiu jest Maciej Guzy

poczta e-mail: iod.kpp@oswiecim.policja.gov.pl

telefon stacjonarny: 47 83 26 219

Zastępca Inspektora  Ochrony Danych Osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Oświęcimiu jest Marzena Patyk

poczta e-mail: marzena.patyk@oswiecim.policja.gov.pl

telefon stacjonarny: 47 83 26 266

 

 

 

Powrót na górę strony