Podsumowania roczne

Oświęcim. Podsumowanie działań Policji w 2019 roku na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu oświęcimskiego

18 lutego 2020 w Komendzie Powiatowej Policji w Oświęcimiu odbyła się Narada Roczna, podsumowująca służbę Policji w 2019 roku na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu oświęcimskiego. Podczas narady przedstawiono również priorytety do realizacji w 2020 roku.

W naradzie udział wziął Starosta Powiatu Oświęcimskiego Marcin Niedziela, insp. Robert Chowaniec Komendant Powiatowy Policji w Oświęcimiu, podinsp. Urszula Martyniuk I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w  Oświęcimiu, komendanci komisariatów Policji, naczelnicy wydziałów oraz kierownicy zespołów oświęcimskiej komendy Policji.

Naradę rozpoczął inspektor Robert Chowaniec Komendant Powiatowy Policji w Oświęcimiu. Komendant przypomniał, że w 2019 roku priorytetowym zadaniem dla oświęcimskiej Policji było ograniczanie przestępczości, szybka, a za razem skuteczna reakcja na przestępstwa i wykroczenia, a także realizacja zadań w ramach programów: „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”, „Dzielnicowy Bliżej Nas”, „Moja Komenda”, realizacja programów profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży oraz seniorów, a także realizacja prewencyjnego programu powiatowego, mającego na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ze szczególnym uwzględnieniem niechronionych uczestników ruchu drogowego.  

Jak stwierdził Komendant, z przeprowadzonej analizy stanu bezpieczeństwa  wynika, że założenia  zostały zrealizowane dzięki  bardzo dobrej pracy policjantów oraz pracowników Policji przy jednoczesnym wsparciu Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, samorządów lokalnych oraz samego  społeczeństwa.

Działania Pionu Kryminalnego na rzecz bezpieczeństwa.
Policjanci pionu kryminalnego oświęcimskiej komendy Policji oraz komisariatów Policji w Brzeszczach, Chełmku, Kętach i Zatorze w 2019 roku wszczęli 2110 postępowań w związku z popełnieniem przestępstwa,  czyli o 6 postępowań więcej w porównaniu z rokiem 2018, w którym policjanci wszczęli 2104 sprawy.

Na terenie powiatu oświęcimskiego w 2019 roku doszło do 370 przestępstw gospodarczych tj. o 22 czyny więcej w porównaniu z 2018 rokiem. W tej kategorii największą  grupę stanowiły różnego rodzaju oszustwa dokonane za pośrednictwem Internetu. Na uwagę zasługuje jednak fakt, że wykrywalność sprawców w tej kategorii przestępstw kształtuje się na poziomie 79%, co oznacza, że ponad ¾ spraw kończy się aktem oskarżenia.

Na drugim miejscu pod względem liczby czynów znalazły się przestępstwa drogowe, których  w 2019 roku ujawniono 279, czyli o 37 więcej, niż w 2018 roku. W tym przypadku wzrost świadczy o zaangażowaniu policjantów w eliminowanie z dróg kierowców zagrażających bezpieczeństwu w ruchu drogowym, wśród których największe grono stanowili nietrzeźwi kierowcy. W 2019 roku doszło również, do kilkunastu  przypadków ujęcia nietrzeźwego kierowcy przez obywatela, więc kolejny raz za taką postawę bardzo dziękujemy.

W 2019 odnotowano 268 przestępstw kradzieży cudzej rzeczy, co stanowi 19 przypadków więcej niż rok wcześniej. Wykrywalność w tej kategorii wzrosła do 46 %, co wskazuje, że co drugi sprawca kradzieży został wykryty. Przypadków kradzieży z włamaniem odnotowano 118,. W tej kategorii nastąpił spadek liczby przestępstw o 24 czyny, natomiast wykrywalność sprawców tych czynów stanowi 54%.  Spadek o trzy czyny nastąpił w kategorii uszkodzenie rzeczy, których odnotowano 118.

W kategoriach przestępczości przeciwko rodzinie i opiece tj. znęcanie odnotowaliśmy 91  wszczętych postępowań, czyli o 14 więcej niż w 2018 roku. Natomiast w kategorii niealimentacja nastąpił spadek liczby postępowań z 73 w 2018 roku do 24 w 2019 roku. W przypadku przestępstwa znęcania  dużą rolę odgrywa wzrastająca świadomość osób pokrzywdzonych, które uzyskując wsparcie, zdecydowały się złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Policjanci prowadząc postępowania w sprawach  o znęcanie starali się dbać o bezpieczeństwo pokrzywdzonych, występując do prokuratora o zastosowanie wobec sprawcy nakazu opuszczenia miejsca zamieszkania, zakazu zbliżania się oraz zakazu kontaktowania się z rodziną. Nie do rzadkości należały również przypadki, gdy sprawca na wniosek Policji i Prokuratury trafiał do aresztu.  

Na uwagę zasługuje wysoki, bo 86% poziom wykrywalności sprawców wszystkich przestępstw, co świadczy o dużym zaangażowaniu i profesjonalizmie policjantów podczas czynności dochodzeniowo – śledczych.

Zwalczanie przestępczości narkotykowej

Policjanci powiatu oświęcimskiego wykazują się dużą skutecznością w zwalczaniu przestępstw narkotykowych. Eliminując dealerów narkotykowych  zabezpieczają środki odurzające, które  nie trafią już do obrotu. W 2019 roku funkcjonariusze pracowali nad 88 sprawami, w efekcie których postawili 1408 zarzutów o przestępstwa z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. W trakcie prowadzonych czynności zabezpieczyli blisko 19 kg narkotyków, w tym gównie marihuanę i amfetaminę.

Policjanci wykazali się również wysoką skutecznością w zakresie odzyskiwania mienia. W trakcie prowadzonych postępowań odzyskali mienie pochodzące z przestępstwa o wartości ponad 2 milionów złotych.  Ponadto dążąc do zabezpieczenia późniejszych roszczeń  osób poszkodowanych,  policjanci współpracując z Prokuraturą zabezpieczyli majątek podejrzanych wart ponad 1 milion złotych.  

Podkreślić należy również niezwykle efektywną pracę policjantów w zakresie zwalczania przestępczości gospodarczej, w tym przede wszystkim skierowanej na zwalczanie przestępczości dotyczącej oszustw internetowych, akcyzowych oraz hazardowych, których liczba ciągle wzrasta. Wykrywalność w tej kategorii wyniosła blisko 80%.

Dobre wyniki nie zwalniają jednak z kontynuowania wytężonej pracy pionu kryminalnego, więc policjanci z dużym zaangażowaniem podejmują kolejne działania mające na celu zwalczanie przestępczości, a przez to utrzymanie bezpieczeństwa na wysokim poziomie.  

Działania służb Prewencji na rzecz bezpieczeństwa

Podczas służby w 2019 roku policjanci prewencji ujawnili 16222 wykroczenia.  Przeprowadzili 14727 różnego rodzaju interwencji. Zatrzymali 388 sprawców na gorącym uczynku przestępstwa,  zatrzymali 363 osób poszukiwanych. Dbali o bezpieczeństwo na terenie miast i wsi powiatu oświęcimskiego podczas trwania 46 uroczystości i imprez masowych.  Dzięki intensywnej pracy policjantów oraz współpracujących z nimi służbami,  uczestnicy zarówno uroczystości jak i imprez sportowych czy kulturalnych mieli zapewnione bezpieczeństwo na wysokim poziomie. 

Funkcjonariusze Zespołu ds. Nieletnich i Patologii oraz dzielnicowi przeprowadzili 254 prelekcji w szkołach i przedszkolach. Uczestniczyli w 249 spotkaniach z nauczycielami i rodzicami.                                                                                               Przeprowadzili 57 szkoleń dla  seniorów. Dzielnicowi realizując program „Dzielnicowy Bliżej Nas”, odbyli 1407 spotkań z mieszkańcami podległych dzielnic, podczas których służyli radą i pomocą w rozwiązaniu różnych problemów. Ponadto, aby uzyskać informacje dotyczące poczucia bezpieczeństwa oraz zdiagnozować lokalne problemy mieszkańców, policjanci zorganizowali 5 debat społecznych. Podczas tego rodzaju spotkań funkcjonariusze przekazali mieszkańcom informacje dotyczące realizowanych przez Policję działań na rzecz bezpieczeństwa, a także wspólnie z mieszkańcami omawiali propozycje rozwiązań.  

Zdarzenia drogowe na terenie powiatu oświęcimskiego w 2018 roku oraz działania służb pionu ruchu drogowego na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym

W ubiegłym roku nastąpił niewielki wzrost zarówno liczby wypadków drogowych jak i kolizji drogowych.

W roku 2019 doszło do 86 wypadków drogowych, natomiast w 2018 było ich o 8 mniej. W 2019 roku tragedie drogowe pochłonęły 9 ofiar, natomiast w 2018 śmierć na drodze poniosły 4 osoby. Należy jednak  pamiętać, że każdy przypadek śmierci na drodze to dramat dla wielu rodzin.

W wypadkach drogowych w 2019 rannych zostało 90 osób, natomiast  w 2018, było ich o cztery mniej. Najczęstszymi przyczynami wypadków było:  nie ustąpienie pierwszeństwa przejazdu, nie dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze oraz nie ustąpienie pierwszeństwa pieszemu.  

W związku ze wzrostem liczby pojazdów, wzrosła również liczba  kolizji drogowych  z 1426 w roku 2018 do 1602 w roku 2019. Najczęstszą ich przyczyną było: nie udzielenie pierwszeństwa przejazdu,  nie dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze oraz nieprawidłowe cofanie.

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego każdego dnia realnie wpływali na  poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W roku 2019 podczas służby oraz różnego rodzaju akcji i działań  przeprowadzili ponad 86  tysięcy badań stanu trzeźwości. W ten sposób wyeliminowali kolejną dużą grupę kierujących będących pod wpływem alkoholu – 492 osoby /kierowcy samochodów i rowerzyści/. Ponadto  ujawnili ponad 12 tysięcy  wykroczeń popełnionych przez użytkowników ruchu drogowego.  W  283 przypadkach zatrzymali prawo jazdy kierującym samochodami, w tym w 149 przypadkach zatrzymali prawo jazdy kierowcom, którzy  przekroczyli prędkość o więcej niż 50 km/m. Ponadto policjanci  przeprowadzili kilkaset akcji, działań prewencyjnych i profilaktycznych  na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Współpraca Policji ze społeczeństwem w zakresie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa /KMBZ/

W 2019 roku za pośrednictwem internetowego narzędzia jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, mieszkańcy powiatu oświęcimskiego dokonali 1715 zgłoszeń (w 2018 – 1543), z których aż 982 tj. 60,3% zostało potwierdzonych i wyeliminowanych.  Powyższy wskaźnik ukazuje, że mieszkańcy potrafią w prawidłowy identyfikować zagrożenia, o których informują Policję. 

Najczęściej mieszkańcy powiatu zgłaszali problemy dotyczące przekraczania dozwolonej prędkości  859 przypadków, nieprawidłowego parkowania pojazdów 257 przypadki oraz  spożywania alkoholu w miejscach zakazanych - 191 zgłoszeń.  

Jak widać z powyższych danych współpraca mieszkańców powiatu oświęcimskiego z Policją, przynosi wymierne efekty w zakresie reagowania na zagrożenia oraz dbania o bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania.

Po przedstawieniu przez kierownictwo oświęcimskiej Policji wyników osiągniętych w 2019 roku, głos zabrał Starosta Oświęcimski Marcin Niedziela, który podziękował za bardzo dobrą współpracę, doceniając zaangażowanie policjantów i pracowników Policji w realizację przedsięwzięć mających wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców. Jak stwierdził dowodem wyjątkowego uznania dla policyjnej służby było podjęcie starań w 2019 roku i ufundowanie przez samorządy lokalne sztandaru dla oświęcimskiej Policji. Starosta zapewnił również o wsparciu zarówno władz powiatowych jak i samorządów lokalnych, w zakresie realizacji inicjatyw mających wpływ na utrzymanie wysokiego poziomu  bezpieczeństwa publicznego w powiecie, bezpieczeństwa mieszkańców, a także turystów odwiedzjących powiat oświęcimski.

Na zakończenie narady Komendant podziękował policjantom i pracownikom Policji za  włożony trud i zaangażowanie w realizację zadań na rzecz społeczeństwa. Nadmienił także, że osiągnięcie tak dobrych efektów wskazuje również na dobrą współpracę ze społeczeństwem. Komendant podkreślił także dobrą współpracę z  władzami lokalnymi, które czując się współodpowiedzialne za utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa mieszkańców w 2019 roku przekazały 211 tysięcy złotych na zakup nowych radiowozów, dofinansowały bieżące remonty,  wyposażenie w sprzęt i materiały jednostek Policji, co przełożyło się na lepsze warunki służby policjantów oraz lepsze warunki przyjęć mieszkańców w jednostkach Policji. Podziękowania te złożył na ręce Starosty oświęcimskiego, któremu dziękował również za duże zaangażowanie włożone w ufundowanie sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Oświęcimiu.

Komendant zapewnił, że w roku 2020 policjanci w dalszym ciągu będą konsekwentnie realizować priorytety wyznaczone zarówno przez Komendanta Głównego Policji jak i Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie,  w ramach których podejmowane będą działania operacyjne, prewencyjne, kontrolne, a także profilaktyczne, mające realny wpływ na poczucie bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców powiatu oświęcimskiego oraz gości odwiedzjących nasz powiat.


 

Powrót na górę strony