Deklaracja dostępności cyfrowej strony internetowej

Wstęp do deklaracji

Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu (KPP Oświęcim) zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej KPP Oświęcim link: oswiecim.policja.gov.pl


Data publikacji strony internetowej: 2020-10-15

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022-10-20
 

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: 

Niedostępne elementy i treści:

Niektóre opublikowane materiały nie zawierają elementów wymaganych ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. W tych przypadkach po złożeniu wniosku zapewniany jest  dostęp alternatywny do tych treści;

Niektóre dokumenty PDF nie są przystosowane do odczytywania przez programy dla osób niewidzących;

Nie wszystkie zdjęcia i grafiki mają prawidłowe opisy alternatywne, a tabele odpowiednio oznaczone nagłówki i tytuły.

Nie wszystkie filmy i materiały multimedialne, które zamieszczamy na stronie KPP Oświęcim mają napisy rozszerzone i audiodeskrypcję.

Ze względu na ograniczenia systemowe serwisu nie wszystkie elementy treści zostały oznaczone znacznikiem lang.

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-10-20 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Oświęcimiu. Osobą wyznaczona do kontaktu jest aspirant sztabowy Małgorzata Jurecka, adres poczty elektronicznej link: malgorzata.jurecka@oswiecim.policja.gov.pl numer telefonu 47 83 26 254

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej: komendant@oswiecim.policja.gov.pl 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu opublikowanego bez audiodeskrypcji itp.

Wniosek powinien zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu ze zgłaszającym.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu siedmiu dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie oraz wskazuje możliwy termin realizacji, nie dłuższy niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. 

W przypadku odmowy realizacji żądania wnoszący może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Link do strony internetowej: Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Powrót na górę strony