DOSTĘPNOŚĆ

Deklaracja dostępności strony internetowej jednostki dla osób o specjalnych potrzebach

Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób niesłyszących lub słabosłyszących, a także nie dodano opisów filmów dla osób niewidomych lub słabowidzących.

Na stronie znajdują się odnośniki i linki do stron innych instytucji.

Na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Data publikacji strony internetowej Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu: 15.10.2020r.

Oświadczenie sporządzono: 23.09.2020r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością do Biuletynu Informacji Publicznej Komendanta Powiatowego Policji prosimy o kontakt.

Koordynator do spraw zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Komendzie Powiatowej Policji w Oświęcimiu

Funkcję koordynatora do spraw zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami pełni Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Oświęcimiu w przypadku nieobecności obowiązki koordynatora wykonuje Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji.

Osobą do kontaktu jest aspirant sztabowy Małgorzata Jurecka, koordynator ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Adres poczty elektronicznej: malgorzata.jurecka@oswiecim.policja.gov.pl.

Drogą elektroniczną można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Z koordynatorem można się kontaktować telefonicznie również dzwoniąc pod numer: 47 83 26 254.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej do Biuletynu Informacji Publicznej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie strony Biuletynu Informacyjnego Policji do zapewnienia alternatywnego dostępu do oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony Biuletynu Informacji Publicznej lub elementu tej strony.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Powrót na górę strony