Oświęcimscy policjanci zaprezentowali osiągnięte wyniki w 2017 roku na Naradzie Rocznej z udziałem I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie

Oświęcimscy policjanci zaprezentowali osiągnięte wyniki w 2017 roku na Naradzie Rocznej z udziałem I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie

W dniu 24 stycznia 2018 w Komendzie Powiatowej Policji w Oświęcimiu odbyła się Narada Roczna, podsumowująca pracę policjantów powiatu oświęcimskiego za  2017 rok oraz przedstawiająca założenia do realizacji na 2018 rok. W naradzie wziął udział I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie inspektor Paweł Dzierżak.

Naradę rozpoczął inspektor Robert Chowaniec Komendant Powiatowy Policji w Oświęcimiu, który powitał  I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, Komendantów Komisariatów Policji, Naczelników Wydziałów, Kierowników Zespołów oraz policjantów i pracowników Policji.

Komendant  insp. Robert Chowaniec przypomniał, że podobnie jak w minionych latach, priorytetowym zadaniem dla oświęcimskiej Policji było ograniczanie przestępczości, szybka, a za razem skuteczna reakcja na przestępstwa i wykroczenia, a także realizacja zadań w ramach programów: „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”, „Dzielnicowy Bliżej Nas” oraz „Moja Komenda” oraz programu powiatowego mającego wpływ na podnoszenie bezpieczeństwa pieszych.  

Z przeprowadzonej analizy stanu bezpieczeństwa wynika, że założenia  zostały zrealizowane dzięki  bardzo dobrej pracy policjantów oraz pracowników Policji przy jednoczesnym wsparciu samorządów  lokalnych i samego  społeczeństwa, które coraz częściej reaguje na przejawy łamania prawa. 

Następnie mł. insp. Marek Nowak Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Oświęcimiu, omówił wyniki osiągnięte w zakresie zwalczania przestępczości kryminalnej. Liczba wszczętych postępowań nieznacznie wzrosła  z 1996 w 2016 roku na 2068 w 2017roku. Jednakże duże znaczenie odegrał tu fakt, iż głównie w przestępczości narkotykowej i gospodarczej,  to praca operacyjna samych policjantów doprowadziła do wzrostu ujawnianych przestępstw. 

Mniejszą liczbę czynów odnotowano przede wszystkim w kategoriach przestępstw najbardziej dokuczliwych społecznie: kradzieżach z włamaniem, których w 2016 roku odnotowano 177, spadła do 143 czynów, w kategorii rozbój w 2016 roku odnotowano 18 czynów, natomiast w minionym roku było ich 10. W kategorii bójka i pobicie liczba czynów spadła z 24 w roku 2016 do 20 czynów w 2017roku.  W kategorii uszkodzenie mienia w 2016 doszło do 172 przypadków, natomiast w 2017 ta liczba spadła do 122 zdarzeń.  Dużym sukcesem jest wzrost o 6% wykrywalności sprawców przestępstw, która w tym roku osiągnęła 87 %, co oznacza, że średnio w 9 na 10 przestępstw, policjanci wykryli sprawcę.   

Policjanci powiatu oświęcimskiego z roku na rok, wykazują się coraz większą skutecznością w zwalczaniu przestępstw narkotykowych. Eliminując dealerów narkotykowych  zabezpieczają środki odurzające, które  nie trafią już do obrotu. W 2017 roku zabezpieczyli  ponad 28kg narkotyków,  tym gównie marihuanę i amfetaminę. Ponadto zlikwidowali 13 plantacji konopi indyjskich znajdujących się na terenie powiatu oświęcimskiego.

Policjanci wykazali się również wysoką skutecznością w zakresie odzyskiwania mienia. W trakcie prowadzonych postępowań odzyskali mienie pochodzące z przestępstwa o wartości blisko 1 miliona złotych.  Ponadto dążąc do zabezpieczenia późniejszych roszczeń  osób poszkodowanych,  policjanci współpracując z Prokuraturą zabezpieczyli majątek podejrzanych wart blisko 1,7 mln złotych.  Podkreślić należy również niezwykle efektywną pracę policjantów w zakresie zwalczania przestępczości gospodarczej, w tym przede wszystkim skierowanej na zwalczanie przestępczości akcyzowej, hazardowej oraz internetowej. Wykrywalność w tej kategorii wyniosła 95,3%.  

Dobre wyniki nie zwalniają jednak z kontynuowania wytężonej pracy, więc policjanci z dużym zaangażowaniem podejmują kolejne działania mające na celu zwalczanie przestępczości, a przez to utrzymanie bezpieczeństwa na wysokim poziomie.  

Asp. szt. Tomasz Balon  Naczelnik Wydziału Prewencji omówił osiągnięte wyniki w ramach podjętych działań prewencyjnych na terenie powiatu oświęcimskiego. Podczas służby w 2017 roku, policjanci prewencji ujawnili blisko 12500 wykroczeń, przeprowadzili ponad 11600  różnego rodzaju interwencji, gdzie średni czas jej podjęcia wynosił 10 minut.  Zatrzymali ponad  500 sprawców na gorącym uczynku przestępstwa,  zatrzymali 200 osób poszukiwanych. Dbali o bezpieczeństwo na terenie miast i wsi powiatu oświęcimskiego podczas trwania 40 imprez masowych. Przeprowadzili blisko 300 prelekcji w szkołach i przedszkolach, a także uczestniczyli w 248 spotkaniach z nauczycielami i rodzicami. Ponadto, aby uzyskać informacje dotyczące poczucia bezpieczeństwa oraz zdiagnozować lokalne problemy mieszkańców, zorganizowali 6 debat społecznych.

Asp. szt. Marek Gwóźdź Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego podczas analizy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym  podkreślił, że nastąpił niewielki  spadek liczby zdarzeń drogowych, gdyż w roku 2017 roku na drogach powiatu oświęcimskiego doszło do 103 wypadków drogowych, natomiast w 2016 było ich 108. W 2017 roku tragedie drogowe pochłonęły 11 ofiar, natomiast w 2016,  śmierć poniosło 5 osób. Należy jednak  pamiętać, że każdy przypadek śmierci na drodze to dramat dla wielu rodzin. W wypadkach drogowych w 2017 roku rannych zostało111 osób, a w 2016 -  124 osoby. Najczęstszymi przyczynami wypadków było:  nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu.  Najwięcej wypadków odnotowano na terenie gminy Kęty oraz miasta Oświęcim.

Wzrosła  liczba kolizji drogowych  z 1499 w roku 2016 do 1522 w roku 2017. Najczęstszą ich przyczyną było: niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu,  niedostosowanie prędkości do warunków ruchu oraz nieprawidłowe cofanie.

Następnie Naczelnik zaznaczył, że policjanci dbając o bezpieczeństwo na drogach każdego dnia realnie wpływali na  poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W roku 2017 podczas służby i różnego rodzaju działań policjanci przeprowadzili blisko 85 tysięcy badań . W ten sposób wyeliminowali kolejną, dużą grupę kierujących będących pod wpływem alkoholu – 612 osób. Ponadto  ujawnili blisko 13 tysięcy  wykroczeń popełnionych przez użytkowników ruchu drogowego.  W  59 przypadkach zatrzymali prawo jazdy kierowcom, którzy  przekroczyli prędkość o więcej niż 50 km/h.  Ponadto funkcjonariusze podczas kontroli zatrzymali 1166 dowodów rejestracyjnych.

W swoim podsumowaniu Komendant podziękował policjantom i pracownikom Policji za  włożony trud i zaangażowanie w realizację zadań na rzecz służby społeczeństwu. Nadmienił także, że osiągnięcie tak dobrych efektów wskazuje również na dobrą współpracę ze społeczeństwem, które nie godząc się na różne negatywne zachowania współpracuje z Policją, przyczyniając się do zatrzymania sprawców. Zapewnił również, że w roku 2018 policjanci w dalszym ciągu będą konsekwentnie realizować działania operacyjne, prewencyjne, kontrolne i profilaktyczne, mające realny wpływ na wzrost poczucia bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców powiatu oświęcimskiego. Będą również skutecznie interweniować wobec tych, których zachowanie  bezpieczeństwu zagraża. Tak, aby w powiecie było jeszcze bezpieczniej. W osiągnięciu powyższych efektów wykorzystywane będą także tworzone przy współpracy z mieszkańcami mapy zagrożeń.    

Następnie głos zabrał I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji inspektor Paweł Dzierżak, który bardzo dobrze ocenił efekty osiągane przez policjantów z powiatu oświęcimskiego,  a także współpracę z samorządami oraz sposób wykorzystania przyznawanych środków.  Podkreślił, że oświęcimska komenda jest jedną z wiodących w Małopolsce. Omówił również zadania i cele, jakie stoją przed Policją w 2018 roku. Podziękował także wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom Policji za trud włożony w poprawę bezpieczeństwa na terenie powiatu, a także za zapewnienie bezpieczeństwa turystom. Komendant  wyraził również głębokie przekonanie, że dzięki tak dużemu zaangażowaniu oraz dobrej współpracy służb ze społeczeństwem w 2018 roku efekty  będą równie dobre.