Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu

Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu
ul.ul. Grottgera 50 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 
18 442 46 30
Faks: 
18 442 41 40

• Sekretariat Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu

numer telefonu: 18 442 41 00 (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 - 15:30)

adres e-mail: komendant@nowy-sacz.policja.gov.pl

Informujemy, że wiadomości odczytywane są od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 - 15.00.

Podany adres nie służy do doraźnego zgłaszania interwencji oraz składania zawiadomień o popełnionych przestępstwach i wykroczeniach.

• Strona internetowa Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu: http://nowy-sacz.policja.gov.pl/

• Szczegółowe dane teleadresowe znajdują się w zakładce opisującej strukturę Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu: http://nowy-sacz.policja.gov.pl/pl/unit-structure

• CENTRALA (połączenie rozmowy z poszczególnymi wydziałami) numer telefonu: 18 442 41 11

• Oficer Dyżurny
numer telefonu: 18 442 46 30 (czynny całą dobę)
adres e-mail: dyzurni@nowy-sacz.policja.gov.pl

• Inspektor Ochrony Danych w Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu
podkom. Małgorzata Chmielowska
adres e-mail: iod.kmp@nowy-sacz.policja.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej RODO, informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu – adres: ul. Grottgera 50, 33-300 Nowy Sącz;

2) w Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem iod.kmp@nowy-sacz.policja.gov.pl lub korespondencyjnie na adres: ul. Grottgera 50, 33-300 Nowy Sącz z dopiskiem na kopercie „IOD”;

3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu w celu:
a) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w szczególności w zakresie realizacji zadań pracodawcy, wykonywania zadań podmiotu administracji publicznej, realizacji zobowiązań na rzecz podmiotów uprawnionych do otrzymywania danych na podstawie umów międzynarodowych lub prawa krajowego (art.6 ust. 1 lit. c RODO),
b) realizacji wniosków, na podstawie uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych (art.6 ust. 1 lit. a RODO),
c) wykonania warunków umowy zawartej z Komendantem Wojewódzkim Policji w Krakowie lub jego prawnym przedstawicielem (art.6 ust. 1 lit. b RODO).

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu mogą być wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone, a także dla celów archiwizacyjnych przez okres nie dłuższy niż wskazany w odnośnych przepisach prawa krajowego;

6) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, w sytuacji, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO;

7) posiada Pani/Pan prawo do:
a) żądania od Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu dostępu do danych osobowych (art.15 RODO),
b) żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),
c) żądania usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO),
d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art.18 RODO),
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych opartego na art.6 ust.1 lit e RODO (art. 21 RODO),
f) do przenoszenia danych (art.20 RODO).

8) każdej osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9) dane osobowe przetwarzane w Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu na podstawie RODO nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Kolejność: 
0