Wydawanie zaświadczeń o zdarzeniach drogowych, kryminalnych, wykroczeniach lub wypisów z rejestrów

Oświęcim. Wydawanie zaświadczeń o zdarzeniach drogowych, kryminalnych, wykroczeniach lub wypisów z rejestrów

DO POBRANIA Wniosek Nr 1 - Zdarzenie drogowe

DO POBRANIA Wniosek Nr 2 - Zdarzenie kryminalne, wykroczenie lub wypis z prowadzonych rejestrów


DO POBRANIA Wniosek nr 3 - Wypis z rejestru kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.

 DO POBRANIA Wniosek Nr 4 - KP Zator Zdarzenie kryminalne, wykroczenie lub wypis z prowadzonych rejestrów

DO POBRANIA Wniosek Nr  5  - KP Zator Zdarzenie drogowe

Dotyczy osób biorących udział w zdarzeniach drogowych:
Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c, d  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) Dz. Urz. UE z 4.5.2016,L 119/1 oraz zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym  osoba uczestnicząca w zdarzeniu drogowym (kolizji drogowej lub wypadku drogowym) ma prawo do otrzymania na swoje żądanie danych osobowych kierującego pojazdem tj. dane personalne kierującego, dane personalne właściciela lub posiadacza pojazdu, dane dotyczące zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa obowiązkowego ubezpieczenia OC. 

W przypadku gdy mamy do czynienia z  przestępstwem (wypadkiem drogowym)  informacji tych należy udzielić wg dyspozycji art. 156§5 kodeksu postępowania karnego – zgodnie z tym przepisem strony, obrońcy, pełnomocnicy i przedstawiciele ustawowi mają prawo do udostępnienia im akt postępowania, sporządzania odpisów lub kserokopii, otrzymania odpłatnie uwierzytelnionej kserokopii, uwierzytelnionego odpisu z akt postępowania.

Opłata za wydanie takiej uwierzytelnionej kserokopii, uwierzytelnionego odpisu z akt postępowania jest regulowania Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 02.06.2003 r. W sprawie wysokości opłaty za wydanie kserokopii dokumentów oraz uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy i wynosi  1 zł za każdą stronę wydanej kserokopii i 6 zł za stronę uwierzytelnionego odpisu.

 W przypadku gdy mamy do czynienia z wykroczeniem (kolizja drogowa)  osobie uprawnionej do otrzymania danych na mocy art. 44 ust. 1 pkt 4  ustawy Prawo o ruchu drogowym należy je udostępnić uwzględniając przepisy o ochronie danych osobowych.  W takim przypadku osoba uprawniona powinna zwrócić się do organu Policji z wnioskiem o udostępnienie danych osobowych w formie zaświadczenia powołując art. 6 ust.1 lit. c, d  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) Dz. Urz. UE z 4.5.2016,L 119/1

Powyższe dane zostaną udostępnione w formie zaświadczenia, za wydanie którego osoba składająca wniosek powinna uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł. Zgodnie z częścią II pkt 21 załącznika do ustawy O opłacie skarbowej.

Opłata skarbowa musi zostać wniesiona na odpowiednie konto Urzędu Miasta bądź Gminy zgodnie z właściwością terytorialną gdzie siedzibę ma organ wydający zaświadczenie (Komenda Powiatowa Policji bądź Komisariat Policji)

W przypadku zaświadczeń wydawanych przez Komendę Powiatową Policji w Oświęcimiu (dotyczących zdarzeń mających miejsce na terenie miasta i gminy Oświęcim, Gminy Osiek, Gminy Polanka Wielka) opłatę skarbową należy wnieść na konto Urzędu Miasta w Oświęcimiu lub w kasie Urzędu Miasta.

 Przelew na konto Urzędu Miasta w Oświęcimiu    nr   18 8136 0000 0031 0008 2000 0020 lub wpłata w kasie Urzędu Miasta w Oświęcimiu ul.Zaborska 2

 TYTUŁEM: 
opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o zdarzeniu drogowym zaistniałym   w dniu  ……………… w miejscowości ……………………….